تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

Full Version: فایل آموزشی بهای تمام شده
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
سلام کسی از دوستان فایل اموزشی حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)داره بفرسته.تشکر
سلام جناب آقای رضائی عزیز

بنده دو فایل در این خصوص برای شما به پیوست قرار دادم، امیدوارم كه مفید واقع گردد.

با احترام...