تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

Full Version: شرایط ثبت کمیسیون
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
با سلام

من به عنوان یک شرکت میخواهم یکسری خدمت دهنده کارهای ساختمانی را به افراد حقیقی که نیاز به 
اون خدمت دارند معرفی کنم و در این وسط کمیسیون حق معرفی را از خدمت دهنده دریافت کنم. 2 حالت زیر وجود دارد:

الف- اگر من پول را از خدمت گیرنده دریافت کنم و کمسیون خودم را از روی آن بردارم و مابقی را به خدمت دهنده بدهم.
ب- اگر پول را خدمت گیرنده مستقیم به خدمت دهنده پرداخت کند و بعدا خدمت دهنده حق کمیسیون من را پرداخت کند.

1- برای هر یک از موارد فوق به چه صورتی باید سند زده شود؟
2- مسائل مربوط به بیمه و مالیات و ... چه وضعیتی خواهد داشت؟
3- در این نوع کارهای آیا نکته ای از نظر حسابداری و مالی وجود دارد که باید مد نظر قرار دهم؟

با تشکر