Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حسابداری شهرداری ها
#1
سیستم حسابداری شهرداری ها

مقـدمه:
حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وكلـیه خصوصیـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی كه اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـركـز میگـردد. در صورتیكـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یك واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.


   1- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه كه 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشكیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیكه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میكنـد حسابهای انتظامی تشكیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذكور كه در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود. در مورد هـزینـه های آن قسـمت كه در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یك از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دورة عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه كه همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذكور زمینه گـزارش فوق الذكـر شـود.


 1- روش نگهـداری حسـاب

روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق مادة 43 آئین نامة شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینكـه روش حسـابداری شهرداریهای كشـور متحد الشكل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایي و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذیر سازد.  كلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر دستورالعمل های مالی شهرداریها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.


2- حسـاب اختصـاصـی


برای فعالیت هائیـكه جنبة اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینة های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاك تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـة شهرداری خواهد بود كه برای هر یك از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یك بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیكه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یك حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.


 بـودجـه :

« بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سـایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـة ها برای انجام عملـیاتی كه منجر به وصول هدف مالی دولـت میشــود»

بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه دارای چـهار مرحلـه به شـرح زیر است :

ـ مرحله تهیة و تنظیم بودجه
ـ مرحلـه تصـویب بودجه
ـ مرحلـه تفریغ بودجه
ـ مرحله اجرای بودجهتهیـه و تنظیـم بودجه :


شهردای مكلف است منتهـی تا روز آخردیماه بودجه سالیـانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید. همچنین شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداری به اوتفـویض شده موضوع را تا حصـول نتیجه پیگیری نمـوده و حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشكیل جلسه انجمن را بنماید و شخصـاً نیز در جلسـات حضـور یافته و توضیـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.


تصویب بودجه :

بودجه پیشنهادی شهرداری زمانی قابل اجرا میباشد كه از تصویب انجمن شهر بگذرد و در این رابطـه انجمن نیـز باید قبل از اسفند ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید، بنابراین موعد تصویب نهائی بودجه سالیـانه به وسـیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل میبـاشد و در صورتـیكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظیفه قانونـی خـود در این مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار كل و در شهرداری تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحی قانون شهرداری اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پیشنهادی پس از تصـویب جهت اجرا به شهـرداری ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه ای از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرمـانداری به وزارت كشور ارسال دارد.


اجـرای بودجـه :

همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهیه و تنظیم و تصویب جهـت اجرا به شهرداری، ابلاغ میگـردد، در این مرحله است كه بودجه بعنـوان یك برنامه از قوه به فعل درآمده و طی آن عایدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـرای فعـالیت و برنامه ها با رعایت كامل مقررات تعهد و پرداخـت میگــردد.پیش بینی درآمـد یا سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار در بودجـه مجـوزی بـرای وصـول از اشخاص تلقـی نمیگـردد، و در هر مورد احتیـاج به مجـوز قانونی دارد، همچنیـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیكند و استفاده از اعتبارات باید با رعـایت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آید.

اجـرای بودجه از لحاظ انجـام هزینه خود به دو مرحله تقسیم میگردد:

الف ) مرحله اداری و حقوقی شامل: تشخیص ـ تأمین اعتبار ـ تعهد ـ تسجیل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا میباشد.

ب ) مرحـله مالی و حسابداری شامل : ثبت عملیات و فعالیتهای مالی شهرداری در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معین ، تهیه تراز عملیات ماهیانه (تراز آزمایشی) انجام اصلاحات در پایان دوره و انعكاس آنادائمی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهـای دائمی از طریق تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه به سال مالی بعـد و بالاخره تهیـه و تنظیـم گزارشهـای مالی و صورتحسابهای نهائی در پایان سال مالی همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجرای این مرحله با برقراری یك سیتم صحیـح حسـابداری كه در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر بر امور مالی را ایجاد نماید امكان پذیر است .تفــریغ بودجـه :

در پایان سـال مالـی و در پایان دوره عمل بودجه ، امورمالی نسبت به بستن حسابهای موقت و دائمی شهرداری و نقل مانده از طریق تراز افتتاحیه اقدام و صورتحسابهای مالـی را ، تهیه و مراتب را جهت تصـویب تفریغ بودجه تـا آخر اردیبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نیز باید تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسیـدگی نمـاید .همچنیـن شهـرداری مكلف است نسخه ای از تفـریغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصویب به وسیله فرمانداری به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئیـن نامه شهرداریها مصـوب تیرماه 1346 رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحلـه به شرح زیر انجام خواهد گردید:

الف) حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خـرج بوسیله كاركنان ثابـت شهرداری كه اطلاعات كافی درامور مالی و حسابداری داشته باشند .

ب) حسـابرسی به وسیـله حسابداران قسم خـورده یا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـریغ بودجه شهـرداری مكلـف است نتیـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.

ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بدیـن ترتیـب انجـام مرحـله اول یعنـی تهیه و تنظیـم بودجه از اختیارات شهـرداری و مرحلـه دوم تصـویب بودجه از اختیارات انجمن شهر مرحله سوم یعنی اجرای بودجه بوسیله شهرداری و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداری و سپس مستقیم و غیر مستقیم بوسیله انجمن انجام میگیـرد.طبقـه بندی بودجـه:

بودجه در شـكل نوین خود به شرح زیر طبقه بندی گردیده است :

ـ طبقه بنـدی عملیـات
ـ طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ـ طبقه بندی هزینـه ها
ـ طبقه بندی واحد سازمانی
ـ طبقه بندی اقتصـادین در سرفصل های مربوط در دفتر كل از طریق دفتــر روزنامه، بستن حسابهای
   فصـل دوم

تعــاریف :

1- سال مالی شهرداری : عبارت از یك سال كامل شمسی كه از اول فروردین ماه شـروع و به روز آخر اسفند ماه ختم میگــردد.

2- دوره عمل بودجه : طبق ماده 24 آئین نامه های شهرداری ها دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد میباشد و تعهدات تحقق یافته در طـول سال مالی تا آخـر دوره عمل بودجه از محل اعتبار بورجه مربوط قابل پرداخت است .

3- اعتـبار: عبارت است از مبلغی كه برای مصرف یا مصـارف معیـن در بودجـة شهـرداری منظور و به تصویب رسیده است .

4- تعهـد : عبارت است الزاماتی كه بر ذمة شهـرداری بطـرق زیر ناشی میشود :

الف) تحویل كالا یا انجام دادن خدمت
ب) اجرای قراردهایي كه با رعایت قوانین و مقرارت منعقد میشود
ج) احكام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت

5- تسجیل: عبارت است ازتعیين میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت است.

6- حواله : سندی است كه ازطرف ذیحساب شهرداری در وجه ذینفع صادر میشود

7- كد: عبارت است از شماره قراردادی كه برای سهولت و نظم در ثبت فعالیت های مالــی و طبقـه بنـدی وظایف و برنامه ها و فعالیت ها یا درآمدها و هزینه هـا و اموال و غیره طبق فهرست های ضمیمه دستور العمل های مالی در نظر گرفته شده اسـت . حسابهای عمومی ( با مانده بدهكــار):

بانك :

 پس از تهیـه صـورت مغایرات بانكـی در پایان هر ماه این حسـاب به مبلغ جمع دریافتـی ها بدهكار و به میزان چكهای صادره و هزینـه های بانكی بستانكـار میشـود و در صورتیكه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانك افتتـاح شده باشد برای هر یك از آنهـا یك حساب جداگانه در دفتر كل به منظور و بترتیب فوق عمل خواهد شـد .


تنخواه گردان :

 مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخـاص و مؤسسات اعم از موسسـات دولتـی و غیردولتـی در بدهـكار این حسـاب منظور میشود( طرف این حسـاب از لحاظ عوارض در حسابهای با مانده بستانكار ذخیره مطالبات قابل وصول است )


 مطالبـات از حسـاب مخصـوص :

در صورتیـكه برای فعالیتهـای اختصاصـی یك گـروه جداگانه ایجـاد گردد بدهی آن گروه حسابها بگروه حساب های عمومی ، در این حسـاب ثبت میگـردد.


درآمـدهای پیش بینی شـده:

این حسـاب در ابتـدای سال نسبت به جمع كلّ درآمدهای مصـوب در بودجة بدهكار و حساب مازادبودجه به همان میزان بستانكار میشود. در پایان هر ماه معادل جمـع درآمدهای وصولی كه در دفتر معین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانكار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه) بدهكار میشود.


پیش پرداختهـا :

 برای ثبـت پیش پرداخـت به فروشنـدگان یا پیمـانكاران بر اســاس قـراردادهای منعقده یا سفارشهای كه داده میشود بمبلغ پرداختی حساب پیش پرداخت بدهكار و به بستـانكار حساب بانك منظور میگـردد.


اسناد دریافتی: شامل اسناد دریافتنی میباشد.


حسابهای عمومی ( با ماندة بستانكار):


مازادبودجه :

 طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .


ذخیره مطالبات قابل وصـول :

طـرف این حسـاب در گـروه حسابهـای با ماندة بدهكار حسـاب بدهكـارن میباشـد .


درآمدها :

با وصول درآمدها كه قاعدتاً از طرف بانك صورت میگیرد این حساب بستانكار میشود.


پیش دریافتها :

 تین حساب در مقابل دریافتها زودتر از موعد بستانكار میشود.


(بستانكاران)

اسناد پرداختی
ذخیرة مطالبات مشـكوك الوصـول :


 آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را كه مشكوك قلمداد میگردد میتوان از حساب ذخیره مطالبـات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود.
( در صورتیكه به طرق بازرگانی اداره گــردد)حسابهای انتظامی دارایي های ثابت:

ـ زمیـن
ـ ماشین آلات و وسایل نقلیه
ـ اثـاثـه
ـ كار در جریان ساخت
ـ سرمایه گذاری برای دارایي ثابتبانك :

اصطـلاح بانك یا موجـودی بانكی معـمولاً به آن قسمـتی از نقدینگـی مؤسسـه اطـلاق میگردد كه در حسابهای مربوطـه در بانك تحت عنـاوین مختلفی از قبیل حساب جاری ، حساب پـس انـداز و حساب سپرده نگهـداری میشود. در مؤسسات دولتـی و شهرداریها دریافت و پرداخـت ها به استثناء پرداختهای جزئی كه از محل تنخواه گردان قابل پرداخت است كلاً میبایست از طریق بانك مركزی یا بانك ملی به نمایندگی از طرف بانك مركزی انجام پذیرد.

وجه نقد و موجودی نزد بانك ***
دریافتنی ***

بابت دریافتی از بدهكاران

هزینه ماده . . . . ***
وجه نقد موجودی نزد بانك ***

بابت هزینه ها


صنـدوق :

اصطـلاح صندوق معمولاً به وجوهی اطلاق میگردد كه در داخل مؤسسه نگهداری میشود. نگهداری هر گونه نقدینگی اعم از اسكناس و مسكوك، چك ، حواله بانكی و اوراق بهادار همـواره با خطراتی از قبیل : سـرقت ، حـریق و اخـتلاس میباشد كه مـیبایست به هـر نحـو ممكن از وقـوع احتمالی آن جلوگـیری شود .دقت در انتصاب فرد یا افرادی واجد شرایط بعنوان صندوقدار یا متصدی امور صندوق، ایجاد یك سیستم كنترل داخلـی، برقـراری مقـررات مالـی خود میتواند تا حـدودی سازمان را به این مقصود نزدیك سـازد. مؤسسات دولـتی و شهرداریهـا به موجب قانون موظف اند كلیه دریافتها و پرداخـتهای خود را از طریق بانك انجام دهند مگر موارد بسیار جزئی ، لذا در مورد دریافتهائی جزئی كه ارزش آنرا ندارد مـؤدی، برای پرداخت آن به بانك هـدایت شود در اینـگونه مـوارد درآمدهائی جـزئی میبــایست مستقیماً توسط تحصیلدار یا صندوقدار وصول و روزانه بحساب جاری بانك واریـز گردد، در هــر حال از جمعداران كه مسئولیت تحویل و تحول و نگهـداری وجوه و نقدینه ها و سپـرده ها و اوراق بهـادار شهرداری بعهـده آنان واگذار شده است میبـایست طبق مقررات مورد عمل در مؤسسات دولتی تضمین كافی دریافـت گــردد.

ماده 75 قانون شهـرداری مصوب 1334 در این مورد چنین مقرر میدارد« عوارض درآمـد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوص كه از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعین میشود دریافـت خواهـد شد و مأمـورین وصـول باید بر طبـق مقــررات امـور مالـی تضمیـن كافـی بسپـارنـد. برای ثبـت عملیـات مربوط به وجوه نقـدی از «حساب صندوق» استفـاده میشود و كلیه دریافتها بر اساس مدارك مربوطـه بحـساب صندوق صندوق بستانكار خواهـد شـد. مـا به التفاوت جمع گردش بدهكار و بستانكار حساب صندوق مانده و یا موجودی صنـدوق را نشان میـدهد كه برابر موجودی شمارش شده صندوق خواهـد بـود.


پیش پرداخت و علی الحسـاب :

بموجـب ماده 34 آئیـن نامـه مالی شهرداریهـا مصـوب تیرماه 46 ،« كلـیه پرداختهای شهـرداری، باید با توجـه به ماده 79 قانون شهرداری با اسنـاد مثبته انجـام گـردد و در مورد هزینه هائیكه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممكن است بطور علی الحسـاب پرداخـت و اسنـاد هزینه آن د راسـرع وقـت تكمیل و بحسـاب قطعـی منـظور گردد، نوع هزینه هائیكه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجـب دستوالعملی كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعیين خواهد شد هر چند در آئین نامه مالی شهرداریها اصطلاح پیش پرداخت و علی الحساب به یك معنا توصیف شده است با این همه دستـور الـعمل صادره از طرف وزارت كشور علی الحساب را به شـرح زیر تعریف مینماید: « علی الحساب عبـارت اسـت از پـرداختـی كـه بمنظـور ادای قسمتـی از تعهـد صورت میگــردد.» و بلا فاصله اضافه مینماید: در مورد پرداخت پیش پرداختها و مبالغ علی الحساب رعایت نكات زیر لازم اســت :

1. تأیيد قبلی شهرداری یا كسی كه از طرف شهردار به او تفویض اختیارشده است.
2. مقررات شهرداری یا قرارداد اجازه چنین پرداختی را داده باشد.
3. تضمین كافی برای استرداد یا احتساب آن اخذ شده باشد.

بدین ترتیب میتوان گفت(( پیش پرداخت عبارت از پرداختی است كه از محل اعتبـارات مصـوب طبـق مقررات مربوطه و احكـام و قراردها پیش از انجام تعهد صورت میگـیرد و علی الحساب عبارت است از پرداختی كه به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت میگیرد)) در هر حال پیش پرداخت و علی الحساب در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواه گردان حسابداری پرداخت خواهد شد و ثبت عملیات آن به ترتیب زیر است :

حساب پیش پرداخت آقای . . . **
بحساب بانك ـ جاری هزینه **

بابت پیش پرداخت ماموریت

حساب علی الحساب ـ شركت پیمانكار **
بحساب بانك ـ جاری هزینه **

بابت پرداخت علی الحساب صورت وضعیت شماره 1

در صـورتیكه اسنـاد پیـش پرداخـت یا علـی الحسـاب در همـان سال مالی تكمیل و بحساب قطعی منظور گردد حساب پیش پرداخت یا علی الحساب به همان مبلغ بستانكار و تسویه خواهد شد و معـادل مبلـغ پرداختی و منظور شده بحساب قطعـی ، درخواست وجه میگــردد.تعریف تنخواه گــردان :

تنخواه گردان عبارتست از وجوهی كه از محل اعتبارات مصوب برای پرداخت هزینه های جـاری از طـرف ذیحسـاب در اختیـار مأمورین یا واحدهای ذیربـط قـرار میگـیرد تا به تدریـج كه هزینـه های مربوطه انجـام میشـود اسناد هزینه تحویل، مجدداً معادل همان اسنـاد دریافـت دارنــد .


انواع تنخواه گــردان :

با توجه به مـوارد اشـاره شـده در تعـریف فوق كه عینـاً از دستـورالعمل صادره از طرف وزارت كشـور اسـتخراج گردیده اسـت لـزوم دو نوع تنخواه گردان در شهــرداریها به شرح زیر ضروری به نظر میـرسـد :

1. تنخواه گردان حسابداری
2. تنخواه گردان پرداختتنخواه گـردان حسابداری :

تنخـواه گـردان حسابداری مبلغـی است كه بنا به درخواست رئیس حسابداری و یا مدیر امور مالی و بموجـب موافقـت شهـردار( ذیحسـاب ) برقـرار و از محـل كلیه اعتـبارات بودجه مصـوبه بمنظـور پرداخت هزینه های جاری و تعهدات سالهای قبل در اختیار واحد حسابداری قرار داده میشود. میزان و مبلغ تنخواه گردان حسابداری معمولاً معـادل میزان و مبلغ پرداختی سـه ماه با توجه به پرداختـی سال قبل كه از سه دوازدهـم اعتبارت مصوب تجاوز نكند خواهد بود، یا به عبارت دیگر میزان تنخواه گردان حسابداری میبایست حداقل پرداخت های سه ماه شهرداری را كفایت نماید.


واگذاری تنخواه گردان حسابداری

ثبت عملیات مربوط به واگـذاری تنخـواه گردان حسـابداری در دفاتر مالـی شهـرداری به ترتیبـی خواهـد بود كه ابتـدا حسـاب بانكـی درآمد بابت پرداخـت تنخواه گــردان حسابداری بستانكار و حساب اعتبارات تخصیصی به همان مبلغ بدهكار میگردد سپس بر اسـاس اعلامیـه بانكـی مبـنی بر انتقــال مبلغ فوق بحساب جاری هزینه حساب بانكی هزینه بدهكار و حساب تـنخواه گردان حسـابداری بستانكار خـواهد شـد، ثبت عملیات فوق الذكر به ترتیب زیر است :

حساب اعتبار تخصیصی ***
بحساب بانكها ـ جاری درآمد ***

پرداختی بابت واگذاری تنخواه حسابداری

حساب بانكها ـ جاری هزینه ***
بحساب تنخواه گردان حسابداری ***

دریافتی بابت واگذاری تنخواه حسابداری

پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری
بعد از انتقال مبلـغ تنـخواه گردان حسـابداری از حسـاب بانكی درآمد بحسـاب جاری هزینه و ثبت عملیات مربوطه دردفاتر مالی، واحد حسابداری با رعایت كامل مقررات و بر اساس نسخ اول حواله های واصله مبادرت به پرداخت هزینه ها و تعهـدات خواهد نمـود ثبت عملیات مربوط به پرداخـت هزینه هـای جـاری از محل تنخواه گردان حسابداری به ترتیـب زیر اسـت :

حساب هزینه برنامه ... ماده . . . ***
بحساب بانكی ـ جاری هزینه ***

بابت پرداخت هزینه های انجام شده


پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان شهرداری

متصـدی پرداخت حقوق و دستمزد لیـست حقوقی كاركنـان شهرداری را برای هر برنامه بطـور جداگانه و براساس آخرین حكم كارگزینـی بموقـع تهیـه و پس از كسـور قانونـی مبلغ خالص آنرا با صدور چك از محل موجودی حســاب جاری هزینه برداشت و بحساب جاری مخصــوص كه برای پرداخت حقوق كارمندان و كارگــران در بانك افتتاـح شـده اسـت (حساب موقت بانـكی) واریز مینماید تا طبق لیست پیوست چك ارسالی بحسـاب ذینفع منظـور گــردد. لیست حقوق كاركنان به دو قسمت تقسیم میشود در قسمت اول عــلاوه بر حقوق ثابت، مزایـای كاركنـان شامل مزایای شغـل ، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده تسهیـلات زندگی و سایر مزایا نیز درج و یكجا در ستـون حقـوق و مـزایا منعكـس خواهد شد. ودر قسمت دوم كسور قانونی شامل كسـور بازنشستگـی ، مالیـات، بیمـه ، بدهـی به سـایر مؤسسات درج و جمع آنها در ستـون مربوطــه منعكس خواهد شد تا بدین ترتیب مبلغ پرداخت به تفكیك برای انتقال بحساب جاری یا پس انداز كاركنان مشخص گردد. لیسـت پیوسـتی كه به ضمیـمه چك حقوق و دستمزد جهت واریز بحسـاب كارمندان و كارگـران به بانك ارائه میگردد بشكل فوق كامل نبوده بلـكه فقط به ذكر اسامی كاركنان و شمـاره حسـابجـاری قابل پرداخـت به آن محـدود میگــردد، علاوه بر لیست حقوق صورتحسابی نیز میبایست برای كاركنان تهیه و به آنان تحویل شود تا از كم و كیف حقوق دریافتی آگاهی حاصل نماید، یك نمونه از لیست كاركنان در صفحه ملاحظه میگردد. بموجب قانون محاسبات عمومی گواهی بانك دائر به انتقال وجه بحساب ذینفـع پرداخت محسوب میشود . لذا مادام كه گواهی بانك مبنـی بر انتقال وجه پرداختی بحسـاب كاركنان به شهـرداری واصل نشده باشد، اینگونه پرداختها در حكم پیش پرداخت بوده و نمیــتوان آنرا بحساب هزینه قطعی منظور نمودثبت عملیات مربوط به پرداخت هزینه حقوق و دستمز كارگران و كارمندان شهرداری به شرح زیر است :

حساب موقت بانكی(پیش پرداختها) ***
بحساب بانكها ـ جاری هزینه ***

بابت تودیع خالص حقوق كاركنان بحساب موقت بانكی

پس از گواهی بانك مبنی بر انتقال وجه حساب جاری یا پس انداز كاركنان خواهیم داشت:

حساب هزینه برنامه . . . . ماده یك ***
حساب هزینه برنامه . . . .ماده دو ***
بحساب بستانكاران ـ مالیات پرداختنی ***
بحساب بستانكاران ـ كسور بازنشستگی ***

بحساب موقت بانكی - شرح : بابت منظور نمودن حقوق كاركنان باستناد گواهی بانك مبنی بر انتقال بحساب ذینفع


در صورتیكـه بوسیـله شهــرداری حسـاب جاری مخصوص(حساب موقت بانكی) بـرای پرداخت حقوق كاركنـان و كارگــران در بانك افتتاح نشود، در موقع ارسال چك حقوق به بانك حسـاب«پیش پرداخت حقوق» به جای حساب «موقت بانكی» بدهكار میگردد و مادامیكه گواهی بانك مبنی بر انتقال وجه بحساب جاری كاركنان واصل گـردد، در مقابل بدهكاركردن حساب هزینه قطعی«پیش پرداخت حقوق» بستانكار خواهد شد.

حساب موقت بانكی(پیش پرداخت حقوق) ***
بحساب بانك ـ جاری هزینه ***

بابت واریز خالص حقوق به حساب جاری كاركنان

حساب هزینه برنامه . . . . ماده یك حقوق ***
حساب هزینه برنامه . . . . ماده دو مزایـا ***
به حساب بستانكاران ـ مالیات پرداختنی ***
به حساب بستانكاران ـ بازنشستگی ***
به حساب موقت بانكی(پیش پرداخت حقوق) ***


پرداخت سایر هزینه ها

اسناد هزینه هالی انجام شده بر اساس مدارك مثبتة تنظیم و پس از رسیدگی باصدور چك در وجه دائن یا دائین پرداخت و بحساب هزینه قطعی منظور میگــردد.

كاهش یا افزایش تنخواه گردان - واریز تنخواه گردان - تنخواه گردان پرداخت -  تامین اعتبار

حساب هزینه برنامه **
ماده . . . . **
ماده . . . . **
بانك ـ جاری هزینه ها **


كاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری

به ترتیبی كه ملاحظه میگردد روش تنخواه گردان در حسـابداری شهـرداری روش ثابت است بدین معنی كه مانده حساب تنخواه گردان از اول دوره مالی تا پایان سال مالی ثابت خواهد ماند مگر در اثر افزایش تنخواه گردان و یا كاهش آن، كاهش تنخـواه در دو حالت امكان پذیر است یكی در اثر بازپرداخـت قسمتی از تنخـواه واگذار شـده بحساب جاری درآمـد كه آنرا كاهش نقـدی یا مستقیـم میگوینـد، و دیگـری منظور نمودن حواله های پرداختی بحسـاب تنخـواه گـردان حسـابداری كه به كاهش غیر نقدی و یا غیر مستقیم موسوم میباشد ثبت عملیات مربوط به افزایـش یا كاهش تنخواه گردان بشرح زیر است :


حساب تنخواه گردان حسابداری ***
حساب بانكها
جاری هزینه ***

پرداختی بابت كاهش تنخواه

حساب تنخواه گردان حسابداری ***
حساب اعتبار نامه. . . ماده . . ***

منظور نموده 24 فقره حواله پرداختی بابت كاهش تنخواه


واریز تنخواه گردان حسابداری

بمنظور واریز تنخواه گردان حسابداری ابتدا كلیه هـزینه های تعهد شده و پرداخت نشده و بحساب هزینه قطعی منظور میگردد و آنگاه حواله هـای پرداخت شده بحساب تنخـواه گردان حسابداری بدهكار و در مقابل حساب اعتبـار برنـامه های مربوطه بستانكار خواهد شد، سپس معادل مانده بستانكار حساب تنخـواه گـردان حسابداری كه برابر مـوجـودی حساب جاری هزینه میباشد برداشت و بحساب جاری درآمد منتقل و بدین تریتب تنخواه واگذار شود تسویه میگردد، ثبت عملیات مربوط به واریز تنخواه گردان حسابداری بشرح زیر است :

حساب هزینه برنامه . . . ماده . . . . ***
بحساب بانكها
جاری هزینه ***

بابت پرداخت تعهدات انجام شده

حساب تنخواه گردان حسابداری ***
بحساب اعتبار برنامه . . ماده . ***

بابت منظور نمودن حواله های پرداخت شده و در خواست نشده

حساب بانكها جاری درآمد ***
بحساب اعتبار تخصیصی ***

بابت واریز تنخواه گردان حسابداری

حساب تنخواه گردان حسابداری ***
بحساب بانكها ـ جاری هزینه ***

بابت واریز تنخواه گردان حسابداری


تنخواه گردان پرداخت :

تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی كه از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایيد وزیر یا رئیس موسسـه و یا مقامات مجاز آنها برای انجام برخی از هزینه های در اختیار واحدها و یا مامورینـی كه به موجب این قانـون و آئین نامه‌های اجرائی ان مجاز به دریافت تنخواه گردان هستنـد قرار میگیرد تا بتـدریج كه هزینـه های مربوطـه انجام میشود اسناد هزینه تحو یل و مجـدداً وجه پرداخـت دارند، از تعریف فوق چنیـن مستفاد میگردد كه اولاً تنخواه گردان ازمحل تنخواه گردان حسابداری تامین خواهد شد در ثانی تنخواه گردان پرداخت برای انجـام پاره ای هزینـه های جزئی میباشد در اختیار جمعدار كه ممكن است مأمور خرید یا واحد تداركات و یا كارپرداز نامیده شود قرار ، مبلغ تنخواه گردان پرداخت با تنظیـم سنـد و صدور چك از محــل حساب جاری هزینه بابت خریدهای جزئی و متوسط در حدود پرداخت های یكماه در اختیار واحد تداركات یا مامور خرید قرار داده میشـود و معمولاً در قبال این پرداخت از متصدی تنخـواه گردان تضمین كافی گرفته میشـود.


ثبت عملیات مربوط به واگذاری تنخواه گردان پرداخت :

حساب تنخواه گردان پرداخت ـ آقای . . **
حساب تنخواه گردان پرداخت ـ كارپردازی **
حساب تنخواه گردان پرداخت ـ تداركات **
حساب تنخواه گردان پرداخت اداره **
حساب بانك ها ـ جاری هزینه **


تأمین اعتبار:

تأمین اعتبار تخصیـص تمام یا قسمتـی از اعتبـار موجود میباشد كه برای هزینه معینـی ذخیره میگردد و تا زمانیكه هزینه مورد نظر قطعـی نشده باشد و یا موضوع هزینه منتفی نگردد، اعتبار تأمینشده همچنان پایدار و به قوت خود باقی خواهد ماند و نباید به مصرف هزینـه دیگـری برسـد. تأمین اعتبار یا به اصطلاح حسابداران دولتی«تعهدات» میباید بر اساس اصول حسابداری بودجه در دفاتر مالی ثبت گردد تا ضمن مشخص شدن میـزان بدهی احتمالی ذخـیره ای برای اعتبار تعهد شده و پرداخت نشده شهرداری منظور گــردد. طریقه ثبت عملیات در رابطه با تأمیـن اعتبار در دفاتر مالـی به ترتیبی خواهـد بود كـه معادل قیمت برآوردی «حساب تعهـدات» بدهكار و معادل همین مبلغ«حسـاب ذخیــره تعهدات» بستانكار میگردد و در صـورت انجام و یا منتفی شدن هزینه های تعهـد شـده عملیات فوق معكوس میگــردد.

بدهكار بستانكار
حساب تعهـدات ***
بحساب ذخیره تعهدات ارزی ***

بابت تأمین ملزومات اداری

هرگاه قیمت واقعی ملزومـات درخواستی در بازار 000/10 ریال بیشتر از مبلغ برآورد شده باشد مامور خرید میباید قبل از انجام معامله به حسابداری مراجعه و نسبت به بقیه اعتبار مورد نیاز اقدام نماید در آنصورت تعدیلات مربوطه به شرح زیر است :

بدهكار بستانكار
حساب تعهدات ***
بحساب ذخیره تعهدات ***

بابت افزایش اعتبار

بدهكار بستانكار

حساب هزینه برنامه ... ماده 7 .. ***
بحساب بانكها- جاری.... ***

بابت خرید ملزومات اداری

حساب ذخیره تعهدات ***
بحساب تعهدات ***

بابت برگشت اعتبار تأمین شدهفصـل سـوم

طبقه بندی عملیات :

عناوین طبقـه بنـدی عملیـات یا طبقـه بندی وظایف ـ برنامه هـا و فعالیتـهای هـر شهـرداری بشرح زیر میباشــد :

100- امور عمومی شهرداری ( شامل 7 برنامه و 28 فعالیت )
200- طراحی شهـر و خـدمات مهندسی و نظارت ساختمـانی و شهرسـازی(شامل 6 برنامه و 12 فعالیت )
300- خیابان سازی و اسفالت (شامل 5 برنامه و 10 فعالیت )
400- خدمات بهداشتی شهری ( شامل 4 برنامه و 10 فعالیت )
500- پارك سازی و درختكاری و زیبائی شهر(شامل 3 برنامه و 10 فعالیت )
600- حفاظت شهـر (شامل 6 برنامه و 5 فعالیت )
700- آب ـ فاضلاب ـ برق و گاز (شامل 5 برنامه و 12 فعالیت )
800-خدمات اجتماعی (شامل 6 برنامه و 19 فعالیت )
900- خدمات تعاونی و خیریه (شامل 4 برنامه و 10 فعالیت )


توضیحاًاضافه میشود:

1- كلیه اقدامـات و عملیات هر شهـرداری به شرح جدول فوق به 9 وظیفـه تقسیم گـردیـده است.
2- در شماره های قراردادی سه رقمی این جدول رقم سمت چپ نشان دهنده شماره وظیفه ، رقم دوم نشان دهنده شماره برنامه های داخل در هر وظیـفه و رقم سوم نشان دهنــده شماره فعالیتهای داخل در هر برنامه میباشــد .
3- در صورتیكـه یك برنامه مركـب از چنـد طـرح باشـد طرحهـای وابسته به آن با شماره سه رقمی مربوط به آن فعالیت و با درج شماره مسلسل طرح در سمت راست بعد از یك ممیز مشخـص میباشـد.


طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

درآمدها و منابع مالی شهرداریهای كشور به طبقه به این شرح تقسیم گردیه است كه هر طبقه شامل چند منبع میباشـد ، شماره های قراردادی درآمدها دو رقمـی است كه رقم اول(سمت چپ) نشان دهنده شماره طبقه ، و رقم دوم(سمت راست) شماره منبــع داخل در هر طبقه را مشخـص میسازد . عناوین طبقه بندی درآمد شهرداریها و شماره قرارداد آنهـا بشرح زیر میباشد :

10- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت كشور
20- عوارض توام با مالیات وصولی در محل
30- عوارض بر ساختمانها و اراضی
40- عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل
50- عوارض بر پروانه ها ، كسب و فروش و تفریحات
60- درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات
70- درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم و تخلفات
80- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
90- كمك بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و دوره های قبل

توضی‍ح : در صورتیكه شهرداری درآمدها دیگری بر حسب مقتضیات محلی وصول بنماید كه در این جدول نام آن ذكر نكرده است . شهــرداری باید با رعایت طبقات 9 گانه ردیف مناسبی در جـدول مذكور برای آن درآمد اختصاص دهد .


طبقه بندی هزینة هــا

هزینه های شهرداریهای كشور به چهار فصل و 20 ماده به شرح جدول زیر تقسیم گردیده اسـت كه هر فصل شامل چند ماده مشتمل بر چند جزء میباشد ، شماره های قراردادی هزینه ها چهار رقمی است كه رقم اول سمت چپ نشان دهنده شماره فصل و رقم دوم و سوم نشان دهنده شماره ماده و رقم چهارم (اولین رقم سمت راست ) شماره جزء از ماده و فصل مربوطه را مشخص میسازد . پرداخت هزینه ها از محل بانك صـورت میگیرد كه به این علت بانك بستانكار شده و هزینه مربوطه بدهكار میكردد.

1000- فصل اول
هزینه پرسنلی
1010- ماده 1- حقوق و دستمزدها
1020- ماده2- مزایا و كمك ها
2000- فصل دوم
هزینه های اداری
2030- هزینه سفر ـ مأموریت ـ حمل و نقل و ارتباطات
2040- ماده 4- اجاره و كرایه
2050- ماده 5- خدمات قراردادی اداری و جاری
2060- ماده 6- سوخت ، برق، آب
2070- ماده 7- مواد و لوازم مصرف شدنی
2080- ماده 8- هزینه های پیش بینی نشده
3000- فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای
3090-ماده 9- مطالعه برای ایجاد ساختمان و تأسیسات
3100-ماده 10- خرید ساختمان ، زمین حقوق انتفاعی
3110- ماده 11- ساختمان
3120-ماده 12- ماشین آلات و تجهیزات عمده
3135- ماده 13- سایر كالاهای مصرف نشدنی
3130- ماده 14- خرید مصالح و لوازم ساختمان و تأسیساتی
3150- ماده 15- وام یا مشاركت در سرمایه ، بخش خصوصی و عمومی
4000- فصل چهارم- پرداخت های انتقالی
4160- ماده 16- كمك و اعانه و پرداختهای دیگر، بخش عمومی
4170- ماده 17- كمك و اعانه بخش خصوصی
4180- ماده 18- باز پرداخت وام و پرداخت بهره وامها
4190- ماده 19- پرداختهای انتقالی به كاركنان
41200- ماده 20- دیــون


انــواع درآمد:

درآمدها در شهرداری را میتوان به درآمد عمومی و خصوصی مستمر و غیر مسـتمر و درآمد برنامه های عمرانی تقسیم نمود ، دستورالعمل وزارت كشور درآمد شهرداریها را از لحاظ تشابه منابع به 9 طبقه شرح زیر طبقه بندی نموده است كه هر طبقه شامل چند منبع میباشد، شماره های قراردادی درآمدها دو رقمی است كه رقم اول ( سمت چپ)نشان دهنده شماره طبقه و رقم دوم (سمت راست) شماره منبع داخل در هـر طبقه را مشخص میسازد .

10- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت كشور (قدر السهم وزارت كشور)
20- عوارض توأم با مالیات وصولی در محل( توام با مالیات )
30- عوارض بر ساختمانها و اراضی (ساختمان و اراضی)
40- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل (ارتباطات)
50- عوارض بر پروانه ها ، كسب و فروش و تفریحات (پروانه كسب و تفریحات)
60- درآمدهای حاصله از فروش و درآمدهای وصولی در قابل خدمات (فروش و خدمات)
70- درآمد تأسیسات شهرداری وجرائم و تخلفات (تخلفات و تأسیات)
80- درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری (وجوه و اموال)
90- كمك بلاعوض و هدایا و وامهـا و استـفاده از موجـودی های نقـدی دوره های قبل (كمك ها و وامها) . در صورتیكه شهرداری درآمدهای دیگر برحسب مقتضیات محـلی وصول بنماید كه در این جدول نام آن ذكر نگردیده است ، شهرداری باید با رعایت طبقـات 9 گانه ردیف مناسبی در جدول برای آن درآمد اختصاص دهد .


طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر :

بمنظورثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر حسابداری
ابتدا در قالب هر طبقه از درآمد شهرداری حداقل یك حسـاب جاری بانكی غـیر قابل برداشت (بدون دستـه چك) در بانك افتتاح میگردد و كلیه درآمدهای وصـولی در این حساب واریز خواهد شد . در آنصورت حساب بانك مذكور بدهكار و حساب درآمد مربوطه بستـانكار میگردد، سـپس بـرای هزینه های مورد لزوم طبق دستور شهردار از حسابهای مربوطه برداشت و بحساب جاری درآمــد عمومی یا اختصاصی بر حسب مورد منتقل خواهد شد .

بانك **
درآمد **

هریك از طبقات 9 گانه درآمد- یك حساب اصلی در دفتر كل شهرداری را تشكیل میدهد و منابع درآمد در قالب حساب های فرعی یا حسابهای دفتر معین درآمد خواهد بود.وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار:

گاهاً شهرداریهـا برای تأمین اعتـبار لازم و بمنـظور انجام پروژه هـای عمــرانی و شهر سازی و تاسیسات شهر و یا سرمایه گذاری های بلند مدت اقدام به استقراض از بانكـها و سایر موسسـات اعتباری مینمایند. هر چند در شهرداریهای ایران اینگونه هزینه ها معمولاً از طریق وام و كمك بلاعوض دولت تأمیــن میگردد و استقراض از مؤسسات اعتبار چندان موردی ندارد معهذا در صورت لزوم نحوه استفاده از این قبیل وجوه با رعایت كامل مقررات و قوانین خاص امكان پذیر است ، بموجب بند 19 از ماده 45 قانون شهرداریها مصوب تیرماه 1334- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان كارمزد و ترتیب استهلاك و مصرف وام از وظایف انجمن شهــری میباشد .


طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری:

پس از طی مراحل قـانونی و اداری مبلــغ وام دریافت شـده مـیبایست بر حسـب مـورد بحساب های بانكی جداگانه ایكه به همین منظور در بانك افتتاح شده است واریز گردد. در آنصـورت حسـاب بانك مذكور بدهكار و در مقابل حسـاب «وامهای داخلی » كه در ردیف درآمـدهای بودجـه مصـوبه قـرار دارد بستانكار خواهد شد. از طرفی بمنظور رعایت اصل « فشـاء حقـایق در گزارش و صـورتحسـابهای مالی» لازم اسـت مبلـغ وام و مانـده وام مستهلك نشده در صورتحسابهای مربوطه منعـكس گردد ، بدین لحاظ همزمان با بدهكـار كردن حساب جاری بانك و بستانكار كــردن ، حساب «وامهـای داخـلی» حساب «مـازاد تخصیص نیافته» نیز بدهكار و به همان مبلغ حساب وام پرداختنی بسـتانكار میشـود و در موقع بازپرداخت اقساط استهلاكی وام دریافت شده حساب هزینه ها برنامه ... ماده 18 به میزان هر قسـط بدهكـار و حسـاب بانك بستانكار و به همان مبلغ حساب وام پرداختنی بدهكار و حســاب«مازاد تخصیص نیافته» بستانكار میگردد.

حساب وام پرداختنی و حساب «مازاد» از جمله حسابهـا دائمی میباشند كه مانده آنها به سال بعد منتقل خواهند شد .


" نویسنده : محمد الماسیان واحد"
منبع: پروژه دات کام
«خـواستن ، تـوانستن است»
پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI ، sepideh ، حسین ، رحیمی پور


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۳۹۸: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۳۹۸ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI