درحال بارگیری...
روز و
ساعت و
دقیقه و
ثانیه تا آغاز سال ۱۳۹۶ باقی مانده است.
آغاز سال ۱۳۹۶ بر اعضاء فروم‌لرن مبارک.
Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Factors influencing Indian Individual Investor Behaviour
#11
Fisher and Statman (2000) find that the sentiment of Wall Street strategists is unrelated to the sentiment of individual investors or that of newsletter writer (another category of investors provided by them), although the sentiment of the individual investors and newsletter writers groups is closely related. They conclude that sentiment could be useful for tactical asset allocation, and that a negative relationship between the sentiments of each of these three groups and future stock returns exists, and the relationship is strategically significant for Wall Street strategists and individual investors. Malmendier and Shanthikumar (2003) try to answer the question: Are small investors naïve? They find that large investors generate abnormal volumes of buyer initiated trades after a positive recommendation only if the concerned analyst is unaffiliated. Small traders exert abnormal buy pressure after all positive recommendations, including those of the affiliated analysts. Using the NYSE Traders and Quotations Database, they find that large traders adjust their trading response downward. Hodge (2003) analyzes investors‟ perceptions of earnings quality, auditor independence, and the usefulness of audited financial information. He concludes that lower perceptions of earnings quality are associated with greater reliance on a firm‟s audited financial statements and fundamental analysis of those statements when making investment decisions
.
فیشر واستاتمن(2000) متوجه شدند كه تمایل استراتژی های وال استریت به تمایل واحساس سرمایه گذاران فردی یا نویسنده خبرنامه(گروه دیگری از سرمایه گذاران ارائه می كنند) ارتباطی ندارد، اگرچه تمایلات سرمایه گذاران فردی و گروه های نویسنده خبرنامه نزدیك به هم است. آنها نتیجه گرفتند كه احساس میتواند برای  تخصیص دارایی تاكتیكی مفید باشد و یك رابطه منفی میان احساس هریك از این سه گروه و بازده آتی سهام وجود دارد و وجود ارتباط استراتژیک برای استراتژیست های وال استریت و سرمایه گذاران فردی مهم است .مالمندیر وشانتی كومار در سال2003سعی كردند به این سوال پاسخ دهند كه آیا سرمایه گذار كوچك بی تجربه است؟ آنها متوجه شدن كه سرمایه گذاران بزرگ اگر نگران تحلیل گر مربوطه نباشند پس از یك توصیه مثبت حجم غیر عادی از خرید را ایجاد می كنند. معامله گران كوچك  پس از همه توصیه های مثبتی كه ازجانب تحلیل گران آشنا باشد به خرید غیر عادی اصرار می ورزند. آنها یابیدند كه تجار بزرگ با استفاده از معاملات  بازار اوراق بهادار نیویورك NYSE و نقل قول های اطلاعاتی؛ جوابگویی بازاریابی خودرا به صورت نزولی كاهش میدهند. هاج در2003 آگاهی سرمایه گذاران از كیفیت سود، استقلال حسابرس و سودمندی اطلاعات مالی حسابرسی را مورد بررسی قرار داد. او به این نتیجه رسید كه  درزمان تصمیم گیری سرمایه گذاران، تسلط داشتن كمتر به كیفیت سود، به اتكای بیشتر آنها به صورتهای مالی حسابرسی شده وتجزیه وتحلیل اساسی شان مربوط میشود.

 
پاسخ
سپاس شده توسط: Masoud_MI
سفارش تبلیغات (کلیک کنید)سفارش تبلیغات (کلیک کنید)


#12
Psychological heuristics and biases can lead individual investors to act in a totally unexpected way and subsequently they end up seeing their investment performing very poorly in usual case. Kim and Nofsinger (2007) study individual investors in the Japanese markets and examine their behaviour and performance. They use the market level data and find that Japanese investors own risky and high book-to-market stocks, trade frequently, make poor trading decisions, and buy recent winners. Further, these characteristics appear to vary depending on the bull or bear market conditions. They observe that it is primarily during a bull market where individuals tend to hold high book-to-market stocks, as opposed to a bear market where they exhibit an inclination towards high beta stocks. Overall the poor performance by individual investors can largely be explained by this tendency to hold value stocks during advancing markets and high risk stocks during declining market. These behavioural patterns revealed at the market level also represent important findings and hence, become one of the important motivations for our study of individual investors in India

ابتكارات روانی وگرایش های فكری میتوانند به عمل كاملا" غیر منتظره سرمایه گذاران فردی  منجر شود ودر پی آن نهایتا شاهد عملكرد بسیار ضعیف سرمایه گذاری شان در موارد  معمول باشند. كیم و نفسینگر (2007) رفتار وعملكرد سرمایه گذاران فردی در بازار ژاپن را مورد مطالعه وبررسی قرار دادند آنها از داده های سطوح بازار استفاده كردند ومتوجه شدند كه سرمایه گذاران ژاپنی پرریسك ودارای نرخ بالای دفتری سهام واغلب تاجر هستند ودر تصمیم گیری تجاری ضعیف هستند و, make poor trading decisions, and buy recent winners.  علاوه بر این ویژگی به نظر می رسد كه با شرایط بازار گاو نر ویا خرس، بسیار متفاوت باشد. آنها مشاهده كردند در درجه اول در یك  بازار گاو نر كه درآن افراد تمایل به نگهداری سهامهایی با نرخ دفتری بالا دارند، با بازار خرسی كه به سمت نشان دادن سهام هایی با بتای بالا گرایش دارند در تضاد است. به طور كلی عملكرد ضعیف سرمایه گذاران فردی می تواند تا حد زیادی توسط گرایش نگهداری ارزش سهام طی گسترش بازارها وریسك سهام ها در طی سقوط بازار توضیح داده شود. این الگوهای رفتاری نشان داد كه سطح بازار نیز نشان دهنده یافته های مهم است واز این رو یكی از انگیزه های مهم برای مطالعه ما از سرمایه گذاران فردی در هند شد.

پایان صفحه 8
پاسخ
سپاس شده توسط:

#13
Kadiyala and Rau (2004) investigate investor reaction to corporate event announcements. They conclude that investors appear to under-react to prior information as well as to the information conveyed by the event, leading to different patterns: return continuations and return reveals, both documented in long horizon return. However, they find no support for the overreaction hypothesis. Lim (2006) tries to test the trading decisions of investors. Using trading records of individual investors, the study tests whether investors‟ trading decisions are influenced by their preferences for framing of gains and losses. Investors are more likely to bundle sales of losers on the same day than sale of winners. This result is consistent with the hedonic editing hypothesis (Thaler, 1985), according to which individuals prefer integrating losses and segregating gains. Alternative explanations based on tax-loss selling, margin calls, the number of stocks in the portfolio, the difference in the potential proceeds from selling winners and losers, correlations among winners and among losers, and delays in sales order execution do not fully account for the observed behaviour. In addition, the extent to which mixed sales of winners and losers are consistent with the hedonic editing hypothesis is greater than what we could expect under random realizations. The evidence suggests that a psychological process called mental accounting is likely to play a significant role in investor behaviour
كادیلا و راو(2004) عكس العمل سرمایه گذار درقبال اطلاعیه های رویداد شركت های بزرگ را مورد بررسی قرار دادند.آنها به این نتیجه رسیدند كه به نظر میرسد سرمایه گذاران به اطلاعات قبل همانند اطلاعات منتقل شده توسط حوادث واكنشی نشان دهند كه منجر به الگوهای متفاوتی می شود: استمرار بازده ونشان دادن بازده كه هردو در راستای بازده بلند مدت مستند شده اند. با این حال هیچ پشتیبانی برای این فرضیه افراطی یافت نمی شود. لیم(2006) سعی می كند كه تصمیم های تجاری سرمایه گذاران را تست كند. با استفاده از پرونده های تجاری سرمایه گذاران فردی، برای درك این مورد كه آیاتصمیم های تجاری سرمایه گذاران تحت تاثیر عملكردشان برای ساخت گروه سود وزیان قرار می گیرد،آزمایش هایی انجام داده اند. احتمال بیشتری می رود كه سرمایه گذاران دریك روز سهام های ضرررسانده را نسبت به سهام های منعت دهنده بیشتر بفروشند. این نتیجه بافرضیه ویرایش لذت سازگار است(تالر،1985).كه برطبق آن افرادترجیح میدهندكه زیانهایشان را یكی ونیز سودهایشان را ازهم جدا كنند؟ توضیحات جایگزینی بر اساس فروش مالیات زیان، حاشیه اعتبار، تعداد سهام حاضر در پرتفوی، تفاوت درآمد حاصل از فروش بالقوه برندگان و ضرردیده گان، ارتباط میان برنده گان ومیان بازنده گان وتاخیرها در اجرای سفارش فروش كاملا" برای رفتارهای مشاهده شده محاسبه نشده است.
In addition, the extent to which mixed sales of winners and losers are consistent with the hedonic editing hypothesis is greater than what we could expect under random realizations.
شواهد نشان می دهد كه یك فرایند روانشناسی كه حسابداری ذهنی نامیده می شود نقش مهمی در رفتار سرمایه گذار ایفا میكند.
 
In their study, Brown and Cliff (2004) investigate investor sentiment and its relation to near-term stock market returns. They suggest that many commonly cited indirect measures of sentiments are related to direct measures (surveys) of investor sentiment. However, past market returns are also an important determinant of sentiment. Although sentiment levels and changes are strongly correlated with contemporaneous market returns, the tests in their study show that sentiment has little predictive power for near-term future stock returns. Finally, the evidence does not support the conventional wisdom that sentiment primarily affects individual investors and small stocks.
Fischer and Gerhardt (2007) look extensively at individual investor investment decision making and find that individual investor investment decisions deviate from recommendations of financial theory. They report that these deviations lead to considerable welfare losses. They, therefore, conclude that financial advice is potentially correcting factor in investment decision making process and construct a simple model to capture its very impact on individual investors‟ investment success, measured in risk-adjusted return and wealth.
در مطالعه آنها، براون وكلیف(2004) تمایلات سرمایه گذار وارتباط آن با بازده بازار سهام كوتاه مدت را بررسی میكنند.آنها نشان می دهند كه بسیاری از حدود تمایلات غیر مستقیم ذكر شده رایج سرمایه گذار با حدود مستقیم تمایلات (نظرسنجی) وی مرتبط است. بااین حال بازده بازار گذشته نیز یك عامل مهم تعیین كننده تمایلات است، اگرچه سطوح وتغییرات احساسات  شدیدا به بازده بازار مقارن وابسته است، آزمون  مطالعه شان نشان می دهد كه تمایلات واحساسات، قدرت پیش بینی كمی برای بازده سهام كوتاه مدت آینده دارند. در نهایت شواهدنشان می دهد كه دانش سنتی (خِرَد معمولی) از احساساتی كه دردرجه اول سرمایه گذاران فردی وسهام های كوچك را تحت تاثیر می گذارد، حمایت نمی كند.
فیشر وگرهارد(2007) نگاه گسترده ای به تصمیم گیری سرمایه گذاری سرمایه گذاران فردی داشته وفهمیدند كه تصمیم های سرمایه گذاری سرمایه گذار فردی از توصیه های تئوری های مالی منحرف می شود. آنها گزارش دادند كه این انحرافات منجر به زیان  رفاهی قابل توجهی می شود. بنابراین، نتیجه گرفته می شود كه مشاوره مالی بصورت بالقوه یك عامل اصلاحی  درفرایند تصمیم گیری  سرمایه گذار وساخت یك مدل ساده برای موفقیت سرمایه گذاران فردی، اندازه گیری ثروت وبازده ریسك تعدیل شده درنظر گرفته می شود.
 

 

 
پاسخ
سپاس شده توسط:

#14
RESEARCH OBJECTIVES AND METHODOLOGY
It is evident from the review of literature relevant to the research issues that there exists a close association between individual investor behaviour and stock price, also that individual and retail investor behaviour are affected by a variety of psychological heuristics and biases. The relationship between various cognitive and behavioural factors and individual investment behaviour has been one of the most discussed and explored issues among the financial economics and applied finance researchers worldwide. A large number of research studies run to understand the nature of individual behaviour in financial markets, but most of them have been undertaken in the stock markets of the US, European Union and other developed countries. Not many studies have been pursued in Asian, particularly in Indian context. Given the mixed empirical results on individual investment behaviour especially in emerging market context, more empirical research from other emerging financial markets is needed to better understand the individual behaviour with respect to their investment decision-making. The present study represents one such attempt to investigate the factors influencing individual investor behaviour in the Indian Stock Market.
روش وهدف تحقیق
ازمرور وبررسی ادبیات مربوط به مسائل تحقیقاتی مشهود است كه ارتباط نزدیكی بین رفتار فرد سرمایه گذار وقیمت سهام وجود دارد، همچنین رفتار فرد سرمایه گذار وخرده فروش تحت تاثیر انواع  گرایش های فكری وتمایلات روانی قرار دارد. رابطه بین عوامل مختلف رفتاری وشناختی و رفتار فرد سرمایه گذار یكی از بیشترین مسائل مورد بحث وبررسی شده در میان  اقتصادهای مالی وتحقیقات كاربردی امور مالی در سراسر جهان بوده است. تعداد زیادی از مطالعات تحقیقاتی برای فهمیدن ماهیت رفتار فردی دربازارهای مالی اجرا شده است، اما بسیاری از آنها دربازارهای سهام آمریكا ،اروپا ودیگر كشورهای توسعه یافته انجام شده است. تعداد محدودی مطالعه در منطقه آسیایی به ویژه در محدوده هند انجام شده است. باتوجه به نتایج تجربی آمیخته شده با رفتار فرد سرمایه گذار به ویژه در محدوده بازارهای جدید، لازم است برای درك بهتر رفتار فرد با توجه به تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری شان تحقیقات تجربی بیشتری از دیگر بازارهای مالی نوپا انجام گیرد. مطالعه حاضر سعی دارد عوامل موثر بر رفتار فرد سرمایه گذار در بازار سهام هند را مورد بررسی قرار دهد.

 
پاسخ
سپاس شده توسط:

#15
Another research issue is the role and importance of individual investors and their behaviour in Indian stock market. Kaniel et al. (2008) observe that for a variety of reasons, financial economists tend to view individuals and institutions differently. Unlike institutional investors, individual investors are believed to be less informed, have psychological biases and also thought of as the proverbial noise traders in the stock market (Kyle, 1985; Black, 1986). Researchers in finance tend to give more importance to the behaviour of institutional investors rather than that of their individual counterparts as far as their respective role in affecting stock prices is concerned. It is believed that the behaviour of individual investors rarely has any influence on stock prices. With this perception about the individual investors, majority of investment strategies and stock market policies are designed and focused to their institutional counterparts. The attention of policy makers, investment advisors, and other related service providers is attracted towards the institutional investors, thereby ignoring the individual investors‟ interests to some extent.
مسئله دیگر تحقیق، نقش واهمیت فرد سرمایه گذارو رفتارشان در بازار سهام هند است. كانیل وهمكاران(2008) مشاهده كردند كه به دلایل متنوع، اقتصاددانان مالی تمایل به مشاهده افراد وموسسات متفاوت دارند. برخلاف موسسات سرمایه گذاری، افراد سرمایه گذاران به كمتر مطلع بودن ودارابودن گرایش های روانی معتقدند وهمچنین به معامله گری به اصطلاح اخلال گر دربازار سهام می اندیشند( كیل 1985 وبلك 1986). پژوهشگران در امور مالی در آنجایی كه  به نقش نسبی تاثیر قیمت سهام مربوط می شودتمایل دارند تابه رفتار موسسات سرمایه گذاری نسبت به گروه های فردی بیشتراهمیت دهند. اعتقاد براین است كه رفتار افراد سرمایه گذار به ندرت در قیمت سهام تاثیری داشته باشد. با این درك درباره افراد سرمایه گذار، اكثر استراتژی های سرمایه گذاری وسیاست های بازارسهام برموسسات سرمایه گذاری متمركزوبرنامه ریزی شده است. توجه سیاست گذاران، مشاوران سرمایه گذار ودیگر ارائه كنندگان خدمات به موسسات سرمایه گذاری جلب می شود ، بنابراین تا حدی علاقه افراد سرمایه گذار تا حدی نادیده گرفته می شود.
Specifically, we try to identify and confirm psychological heuristics and biases prevailing among the Indian individual investors. This is an important issue in order to understand the nature of local individual investors. Further, we examine the possible extent to which our sample investors are influenced by select psychological biases considered in our study. Examining individual investor behaviour and explaining the underlying psychological biases is expected to contribute to our understanding of market microstructure. Also, the role of such biases in determining individual investor behaviour can be established, which will further help in designing policies and investor education initiatives whereby the focus may be shifted from institution-centric approach to a balanced approach where individual investors are viewed as equally significant player in stock market.
ما سعی میكنیم بطور خاص ،ابتكارات روانی وگرایش های فكری غالب، درمیان افراد سرمایه گذار هندی را شناسایی وبررسی كنیم. این یك موضوع مهم به منظور درك ماهیت افراد سرمایه گذاران محلی است. علاوه بر این، تا حد ممكن سرمایه گذارانی را به عنوان نمونه در مطالعه مان انتخاب میكنیم كه تحت تاثیرتعصبات وگرایش های روانی باشند. انتظار می رود كه بررسی رفتارفرد سرمایه گذار و توضیح گرایش های فكری اصولی به درك ما از ساختار بازار كمك كند. همچنین، نقش چنین گرایش هایی كه كمك بیشتری در طراحی سیاست ها و نوع آوری های آموزشی می كند، می تواند در تعیین رفتار فرد سرمایه گذار اثر گذار باشد. (كه به موجب آن می توان جهت انتقال از رویكرد موسسه-مركز به رویكرد متعادلی كه در آن سرمایه گذاران فردی نیز به عنوان بازیگران مهم در بازار سهام مشاهده شوند،تمركز كرد)

 
پاسخ
سپاس شده توسط:
سفارش تبلیغات (کلیک کنید)سفارش تبلیغات (کلیک کنید)


#16
Examination of psychological biases influencing individual investor behaviour is important for all the stakeholders of stock market, as this adds to our understanding of certain issues such as, what affects investor behaviour and how investors respond to market movements, what affects their future plans and what factors help them or their financial advisors devise appropriate asset allocation strategies to reap the benefits of equity investments. Even for companies, identifying the factors influencing their investor behaviour would affect their future policies and strategies. Finally, for the government, understanding of such factors would affect the required legislation and the additional procedure needed to make the stock market more investor-friendly and ensure high level of participation from small and retail investors which further boosts the entire economy.

Our empirical analysis of behavioural factors influencing individual investor behaviour in Indian stock market relies on the cognitive approach and we carried out a structured survey of sample investors. Following is the detailed methodological approach undertaken to analyze the behavioural factors influencing individual investor behaviour in the Indian stock market.

بررسی گرایش های فكری روانی موثر بر رفتار فرد سرمایه گذار برای همه سهامداران بازارسهام بخاطر اینكه به درك ما از مسائل خاص می افزاید، مهم است، مسائلی همچون : تاثیرات رفتار سرمایه گذار ، چگونگی پاسخ دهی سرمایه گذاران به تغییرات بازار سهام ، برنامه های آتی تاثیر پذیر و یا عوامل كمك كننده به آنها، یا تدبیر مشاوران مالی شان برای اخذ استراتژی تخصیص مناسب دارایی برای كسب منافع از سرمایه گذاری در سهام. حتی برای شركت ها، شناسایی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری شان باید تحت تاثیر سیاست ها واستراتژی های آینده شان باشد. سرانجام، برای دولت، درك چنین عواملی باید موثر از قوانین مورد نیاز و روش های اضافی مورد نیاز برای ایجاد بازار سهام( بیشتر سرمایه گذار-پسند) و اطمینان از سطح بالایی از مشاركت سرمایه گذاران كوچك وخرده فروشی كه افزایش بیشتر آن در كل اقتصاد تاثیر می پذیرند، باشد.

تجزیه وتحلیل ما از عوامل رفتاری اثر گذار بر رفتار فرد سرمایه گذار در بازار سهام هند متكی بر رویكرد شناختی و بررسی ساختار سرمایه گذاران نمونه انجام شده است. در ادامه رویكرد روش شناختی برای تجزیه وتحلیل عوامل رفتاری موثر بر رفتار فرد سرمایه گذار در بازار سهام هند انجام گرفته است.

پایان صفحه12
 

 
پاسخ
سپاس شده توسط:

#17
باسلام
باید عرض كنم كه بنا به فرمایش برخی دوستان ترجمه درست عبارت factors influencing  indian individiual investor behaviour ،عوامل تاثیر گذار بر رفتار انفرادی سرمایه گذار هندی است.
(i) Factor Identification – The present study examines certain behavioural factors that seem to exercise the greatest influence on individual equity investors, and not only includes the factors investigated by previous studies and derived from prevailing behavioural finance theories and contextual psychological experiments, but also introduces additional factors generated through personal interviews that are supposed to influence the stockholders‟ investment decisions in the Indian stock market.
The academic sources investigated in order to explore the behavioural factors influencing investor behaviour include the academic research in areas of financial economics, behavioural finance and psychology. Some of the important works in this context are done by Kahneman and Tversky (1974), Daniel, Hirshleifer and Subrahmanyam (1998), and Barberis, Shleifer and Vishny (1998). Each of these works develops a specific sort of theoretical model that attempts to identify certain psychological biases influencing investor behaviour and their impact on stock price and returns. These psychological factors have been extrapolated from the experimental psychological studies. The present study considers following eight behavioural factors suggested by various academic sources (Table 1
الف- شناسایی عامل
پژوهش حاضر به بررسی عوامل رفتاری خاصی می پردازد كه به نظر می رسد بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاران فردی می گذارد وتنها شامل عوامل مورد بررسی مطالعات قبلی وگرفته شده از غالب تئوری های مالي_رفتاری و تجربیات رواني_محیطی نیست، بلكه عوامل اضافی ایجاد شده از طریق مصاحبه های شخصی ای كه قرار است بر تصمیم های سرمایه گذاری سهامداران در بازار سهام هند تاثیر گذارد را معرفی می كند.
منابع علمی مورد بررسی به منظور بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر رفتار سرمایه گذار شامل تحقیقات دانشگاهی در زمینه اقتصاد مالی، مالی_رفتاری و روان شناسی است. برخی از آثار مهم در این زمینه توسط کانمن و تورسکی (1974)، دانیل، هرشلایفر و ویشنی (1998) انجام شده است. هر یک از این آثار توسعه یافته یک نوع خاص از مدل نظری است که برای شناسایی برخی از گرایش های  روانی موثر بر رفتار سرمایه گذار و تاثیر شان بر قیمت سهام و بازده تلاش میكند. این عوامل روانی از مطالعات روانی تجربی قیاس شده است. مطالعه حاضر هشت عامل رفتاری پیشنهاد شده توسط منابع مختلف علمی را در نظر می گیرد (جدول1)
In addition to these eight behavioural factors extrapolated from academic sources, five other factors are also considered in this study; these factors are suggested by the professional and other contextual sources which include stock brokers, financial consultants, and investment advisors. These contextual factors that seem to be influencing individual equity investor behaviour are: (a) Market share and reputation of the firm, (b) Accounting and financial information, © Publicly available information through media, (d)The Advocate recommendation including that of brokers, family and friends, and (e) Personal financial need.  definitive list of factors  considered for the present study includes thirteen behavioural-cum-contextual factors, of which eight psychological biases are suggested by the theory, and five are contextual to the Indian individual equity  investors
 علاوه بر این هشت عامل رفتاری اقتباس شده از منابع علمی، پنج عامل دیگر نیز در این مطالعه در نظر گرفته شده است كه این عوامل توسط منابع نوشتاری حرفه ای دیگر که عبارتند از کارگزاران سهام، مشاوران مالی، و مشاوران سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. این عوامل محیطی كه به نظر می رسد بر رفتار فردی سرمایه گذار  تاثیر گذارباشد عبارتند از: (الف) سهم بازار و سرقفلی شرکت، (ب) حسابداری و اطلاعات مالی، (ج) اطلاعات در دسترس عموم از طریق رسانه ها، (د) توصیه مشاورانی همچون کارگزاران، خانواده و دوستان، و (ه) نیاز مالی شخصی. لیست تعریف شده از عوامل در نظر گرفته شده برای مطالعه اخیر شامل سیزده عامل رفتاري_محیطی ای است كه هشت نوع آن شامل گرایش های روانی پیشنهاد شده توسط نظریه وپنج عامل محیطی برای سرمایه گذاران فردی است.
پاسخ
سپاس شده توسط:

#18
(ii) Survey Instrument – Individual investor behaviour is influenced by host of factors, but considering all those factors for the purpose of present study is well beyond the scope and affordability of the researchers. Here, for the purpose of the present study, 13 commonly used factors are taken into account. The factors are presented in the form of 60 scenario-based questions with a five-point Likert scale to collect opinion from sample investors. The questionnaire includes simple and direct questions in order to avoid any confusion on the part of the respondents; each question is based on some specific scenario relating to stock market and equity investment decision-making. Such scenario-based questions help respondents relate themselves to hypothetical situations in stock market and thus making it easier to mark their responses. Since, respondents‟ orientation may be reflected in their answers, they are asked direct questions covering all the shortlisted behavioural factors. The survey questionnaire consists of four parts, one each for personal information, use of heuristics, use of prospect theory, and impact of other factors on investment decision-making. Personal information segment covers the respondents to give details about their name, age, gender, education, annual income, and annual investment. This information helped the researchers draw some conclusion on the basis of demographic profile of investor respondents (See Table 2 for breakups of the demographic characteristics of sample investors). Second segment, i.e., the use of heuristics includes questions covering representativeness, overconfidence, anchoring, gambler‟s fallacy, and availability biases. While third segment on the use of prospect theory covers loss aversion, regret aversion, and mental accounting biases. Fourth and final segment
is based on other contextual factors suggested by professional and contextual sources, and asks the respondents to rate the impact of five such factors on their investment decision-making.
In the survey instrument, personal information segment requires personal and demographic details of the respondents; but next three segments on behavioural and contextual factors consist of questions with five-point Likert scale. The study adopts the five-point Likert scale which seems appropriate and ideal for the survey instrument used in the present study. In fact, the sample respondents are given scenario-based questions to which they are required to mark their response in a range from 1 (least likely) to 5 (most likely). The survey questionnaire is finalized after consulting five experts, three from academics and two from industry professionals. The validity and reliability of the survey questionnaire is tested using appropriate statistical methods (Cronbach‟s Alpha in this case).

 ب- بررسی ساختار
رفتار سرمایه گذار فردی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل هست، اما توجه و در نظر گرفتن همه این عوامل به منظور مطالعه فراتر از دامنه  محققان است. اینجا، به هدف مطالعه حاضر، 13 عاملی كه معمولا" استفاده می شود در نظر گرفته شده است. عوامل در قالب 60 سؤال، مبتنی بر سناریو با پنج عامل از مقیاس  لیکرت برای جمع آوری نظر از سرمایه گذاران نمونه معرفی شده اند.پرسشنامه به منظور جلوگیری از هرگونه سردرگمی پاسخ دهندگان شامل سوالات ساده و مستقیم  است كه ، هر سوال بر اساس برخی از سناریو های خاص مربوط به بازار سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران است. چنین سوالاتی كه بر اساس سناریو هستند به پاسخ دهنده گان كمك می كنند تا خودشان را در موقعیت فرضی در بازار سهام قرار دهند وسپس آسانتر پاسخ ها را علامت بزنند. از آنجا كه ، گرایش پاسخ دهنده گان امكان دارد كه در پاسخ هایشان منعكس شود، بنابراین سوالات مستقیم را در چارچوب عوامل رفتاری پرسیدند. بررسی پرسشنامه متشکل از چهار قسمت; برای هر یک از اطلاعات شخصی، استفاده از ابتكارات، استفاده از  نظریه چشم انداز و تاثیر عوامل دیگر در  تصمیم گیری سرمایه گذاری می شود. بخش اطلاعات شخصی جزئیاتی راجع به پاسخ دهندگان  مانند نام، سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد سالانه و سرمایه گذاری سالانه را پوشش می دهد. این اطلاعات به محققان كمك میكند تا برخی از نتیجه گیر هایی  كه بر اساس مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان سرمایه گذار به دست آمده است را ترسیم كنند (نگاه کنید به جدول 2 برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی سرمایه گذاران نمونه). بخش دوم، به عنوان مثال، استفاده از ابتكارات شامل سوالاتی می شود كه نمایندگی، اعتماد بیش از حد، نگه دارنده (ثبات ها)، جنجال آفرینان و تعصبات در دسترس بودن را پوشش می دهند. در حالی که بخش سوم استفاده از نظریه چشم انداز ازدست دادن بیزاری، حسرت گریزی، و گرایش های حسابداری ذهنی را شامل می شود . بخش چهارم و پایانی بر دیگر عوامل محیطی پیشنهاد شده توسط منابع حرفه ای و متنی استوار است، و می پرسد که اثر پنج عامل دیگر در تصمیم گیری سرمایه گذاری پاسخ دهندگان چقدر است.
در ابزار تحقیق، بخش اطلاعات شخصی نیاز به اطلاعات شخصی و فردی پاسخ دهندگان دارد، اما سه بخش بعدی عوامل رفتاری و چهارچوبی از سوالاتی با مقیاس لیکرت پنج قسمتی تشکیل شده است. مطالعه تصویب مقیاس لیکرت پنج قسمتی برای ابزار تحقیق مورد استفاده در این مطالعه مناسب و ایده آل به نظر می رسد. در واقع، پاسخ دهندگان نمونه به سوالات مبتنی بر سناریو ای که به علامت زدن آن نیازمندند  پاسخ هایشان  در یک دامنه از 1 (کمترین احتمال) تا 5 (به احتمال زیاد) داده می شود. بررسی پرسشنامه پس از مشورت با پنج کارشناسان، سه نفر از دانشگاهیان و دو نفر از متخصصان صنعت، نهایی می گردد. اعتبار و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های آماری مناسب (کرونباخ آلفا در این مورد) تست شده است.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:

#19
(iii) Target Population – It is useful to be reminiscent that the data the researchers are interested in are the attitude and behaviour of individual equity investors that might be influenced by psychological biases. These data cannot come from the prices of the stocks, but from the investors. Since the present study aims to examine the most influential factors for individual equity investors in Indian context, the target population for the survey would be obviously the Indian individual equity investors.
(iv) Sample and Data – Data are collected through a survey of individual investors based in Delhi-NCR. The sample is drawn using the convenient sampling technique, from the clientele of one of the leading stock brokerage houses3 which provided the researchers with access to the contact details of their client base. The researcher contacted their client and requested them to participate in the study, out of which about more than 350 individual investors agreed to participate in the survey. The questionnaires were distributed through personal contacts, mails, e-mails, and also through the executives of the participating brokerage house in some cases

ج-جامعه هدف
یادآوری این مطلب مفید است که پژوهشگران  به اطلاعات حاصل از نگرش و رفتار سرمایه گذاران فردی که ممکن است تحت تاثیر تعصبات روانی باشند علاقه مندند . این اطلاعات از قیمت سهام كسب نشده است بلكه از خود سرمایه گذاران گرفته شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر  بررسی  موثرترین عوامل برروی سرمایه گذاران فردی در بافت هند است، بدیهی خواهد بود که جامعه مورد بررسی سرمایه گذاران فردی هند است.
د) نمونه و داده ها
داده ها از طریق یک نظرسنجی از سرمایه گذاران فردی مستقر در دهلی نو، NCR  جمع آوری شده است . نمونه با استفاده از روش نمونه گیری آسان کشیده شده است، از موكلین ومشتریان یكی ازخانه های  کارگزاری كه هدایت كننده سهام است وبه اطلاعات مشتریان خود دسترسی دارد،اخذ شده است. محقق با كارگمارانشان تماس میگیرند واز آنها درخواست میکند تا در تحقیق ومطالعه شان شرکت کنند، که از آنها بیش از 350 مورد سرمایه گذاران فردی  برای شرکت در نظر سنجی موافقت میکنند. پرسشنامه از طریق تماس های شخصی، ایمیل، پست الکترونیکی، و همچنین از طریق مدیران اجرایی از شرکت خانه کارگزاری در برخی موارد توزیع شد.
Sample Characteristics
The primary data for the present study consist of the responses from individual investors, collected by structured questionnaires. Since this exercise is what the success of the present study is greatly dependent on, the emphasis is on collecting data from diversified group of respondent individual investors.
Survey questionnaires were distributed among 375 sample individual investors based in Delhi-NCR and 360 responses were received. Out of them, 5 filled-in questionnaires were found to be incomplete in some way or other, so, finally 355 responses were used for final analysis. The high response rate may be attributed to the fact that most of the questionnaires were completed on one-on-one basis. Though this is not perfect comparable to the 100 per cent response rate in a study of affluent investors by Capon et al. (1994), but comparable to 98% response rate reported by Al-Tamimi (2006), and better than the response rate in some previous studies using survey methods in Indian context.
مشخصات نمونه
داده های اولیه برای پژوهش حاضر، شامل پاسخ هایی از سرمایه گذاران فردی می شود که توسط ساختار پرسشنامه ای جمع آوری شده است. از آنجا که این تمرینی است که موفقیت در مطالعه حاضر تا حد زیادی  به آن وابسته است، بر جمع آوری داده ها از گروه متنوع از سرمایه گذاران فردی تاکید شده است.
پرسشنامه بررسی در میان 375 نمونه سرمایه گذاران فردی مستقر در دهلی نو، NCR توزیع شد و360 پاسخ دریافت شد. از میان آنها مشخص شد که5  پرسشنامه  خالی ویا به طرقی دیگر ناقص تکمیل شده است، بنابراین، در نهایت 355 پاسخ برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان پاسخ بالا را ممکن است به این واقعیت نسبت داد که بسیاری از پرسشنامه ها به صورت یک در یک تکمیل شده است. اگر چه  به صورت کامل  با میزان پاسخ 100 درصد  مطالعه انجام گرفته از سرمایه گذاران ثروتمند توسط کاپن و همکاران قابل مقایسه نیست. (1994)، اما با نرخ 98٪ پاسخ گزارش شده توسط التمیمی (2006) قابل مقایسه است، و بهتر از درصد پاسخی است که در  برخی از مطالعات قبلی هند با استفاده از روش های بررسی متنی انجام شده است.
 

 
كفشِ كودك را دریا برد، او روی ساحل نوشت: دریای دزد
آنطرف مَرد كه صید خوبی داشت، روی ساحل نوشت: دریای سخاوتمند

موج دریا آرام گفت: ازقضاوت دیگران نهراس، اگر میخواهی دریا باشی
پاسخ
سپاس شده توسط:
سفارش تبلیغات (کلیک کنید)سفارش تبلیغات (کلیک کنید)


#20
Table 2 provides the summary of demographic profile of the respondents to the survey. An overview of the summary statistics gives an idea of the characteristics of the individual investors surveyed for the purpose of this study. The individual investors are on average 38 years old, with median age of 36 years. These numbers are in contrast with the findings of another study by Graham et al. (2004) where average age is 49 years and Barber and Odean (2001) where average age is about 50 years. With these numbers, it can be said that Indian individual investors are comparatively younger to their counterparts in the USA. Average annual income and average annual investment of the sample investors are Rs. 10,99,718 (with a median annual income of Rs. 12,00,000) and Rs. 5,47,605 (with a median annual investment of Rs. 6,00,000). Barber and Odean (2001) and Graham et al. (2004) do not report about investment numbers. The investors surveyed in the present study are well educated as more than 21 percent had postgraduate education and more than 40 per cent were professionally qualified. As far as gender of the respondents is concerned, about 64 per cent of the surveyed investors are male, and remaining 36 per cent of the sample respondents are female. This indicates that female‟s participation in investment front is still way below comparable to their male counterparts. This may also be explained by the fact that female investors do not feel comfortable in managing money, though this is not yet statistically proved by any research. This is just an observation. Though Barber and Odean (2001) report an interesting finding that women are very risk averse while making trading decisions, but men frequently shuffle their investment portfolio and make some unwarranted errors, thereby causing monetary losses on their investments.

جدول 2 خلاصه ای از مشخصات دموگرافیک از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی  را ارائه می کند. مروری بر آمار خلاصه،  از ویژگی های سرمایه گذاران فردی مورد بررسی به هدف این مطالعه  ایده ای را مطرح میکند. سرمایه گذاران فردی به طور متوسط ​​38 ساله، با سن متوسط ​​36 سال است. این اعداد با یافته های مطالعه دیگری که توسط گراهام و همکاران می باشد. (2004) که در آن متوسط ​​سن 49 سال و باربر و Odean (2001) که در آن میانگین سنی حدود 50 سال است، مقایسه می شوند. با این اعداد، می توان گفت که سرمایه گذاران فردی هند نسبتا جوان به همتایان خود در ایالات متحده آمریکا هستند . متوسط درآمد سالانه و متوسط ​​سرمایه گذاری سالانه از سرمایه گذاران نمونه 10،99،718 روپیه می باشد. (با درآمد سالانه متوسط12،00،000روپیه) و5،47،605روپیه(با سرمایه گذاری سالانه متوسط ​​ 6،00،000 روپیه). باربر و Odean (2001) و گراهام و همکاران. (2004) در مورد اعداد سرمایه گذاری گزارش نشده است. سرمایه گذاران مورد بررسی در این مطالعه به عنوان تحصیل کرده بیش از 21 درصد آموزش دیده کارشناسی ارشد و بیش از 40 در صد حرفه ای واجد شرایط بودند. تا آنجا که به جنسیت از پاسخ دهندگان مربوط می شود، در حدود 64 درصد از سرمایه گذاران مورد مطالعه، مرد هستند، و باقی مانده 36 درصد از پاسخ دهندگان نمونه ها زن هستند. این نشان می دهد که مشارکت زنان "در سرمایه گذاری درمقایسه با همتایان مرد خود هنوز راه پیشرفت دارد. این نیز ممکن است با این واقعیت توضیح داده شود که سرمایه گذاران زن در مدیریت پول احساس راحتی نمیكنند، هر چند این مطلب هنوز بصورت آماری تحقیق و ثابت نشده است. این فقط یک مشاهده است. هر چند گزارش باربر و Odean (2001) یکی از یافته های جالب توجه است که زنان در زمان تصمیم گیری های تجاری بسیار ریسک گریز هستند، اما مردان اغلب پرتفوی سرمایه گذاری خود را قاطی ومخلوط انتخاب میكنند كه منجر به  برخی از خطاهای بی جا و در نتیجه باعث زیان مالی در سرمایه گذاری های شان می شود.
 
كفشِ كودك را دریا برد، او روی ساحل نوشت: دریای دزد
آنطرف مَرد كه صید خوبی داشت، روی ساحل نوشت: دریای سخاوتمند

موج دریا آرام گفت: ازقضاوت دیگران نهراس، اگر میخواهی دریا باشی
پاسخ
سپاس شده توسط:پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبليغـات"
"درباره ی ما"
"امکانات وبسايت"
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۳۹۶: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

ترجمه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۳۹۶ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۷ فروردین ۱۳۹۶، ۰۸:۰۸ ق.ظ