Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه اﻧﺠﺎم افزایش سرمایه از محل ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی داراییها
#1
ﺑﻪ : کلیه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی سهامی ﻋﺎم
ﻣﻮﺿﻮع : نحوه اﻧﺠﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی داراییها

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ آﻳﻴﻦ ﻧﺎمه اﺟﺮایی ﻣﺎده ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧـﺪﻣﺎتی در ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی کشور (ﻣﺼﻮب ۹۲/۰۴/۰۹ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان)، در ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ جلسه ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻮرخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎیه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی داراییها با رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


1- ارزﻳﺎبی داراییهای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رسمی دادﮔﺴﺘﺮی ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر مشاوران ﺣﻘﻮقی، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد.

(ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی دادﮔﺴﺘﺮی ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮقی، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد).

۲- ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از داراییها ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی دارای ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داراییهای مورد ارزیابی استفاده شود. ﺑﺮای ارزﻳﺎبی زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻛﺎفی می ﺑﺎﺷﺪ (ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه اجرایی ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺪ درﺧﺼﻮص ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ داراییهای اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ).

۳- در ﻣﻮاردی ﻛﻪ داراییهای ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻌﺪد و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ارزﻳﺎبی داراییهای آن ﻃﺒﻘﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن، از ﻳﻚ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ از داراییهای ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد بررسی ﮔﺰارش کارشناسی ﺑـﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ نهایی در ﻣﻮرد ﻛﻞ داراییهای ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻃﺒﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش واﺣﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﻳﺎبی ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ.

۴- اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوران ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی داراییها اﻟﺰامی نمی ﺑﺎﺷﺪ.

۵- ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان اﻟﺰامی اﺳﺖ.

* ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮبه ﻣﻮرخ ۹۲/۰۶/۲۴ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان آیین نامه اﺟﺮایی ﻣﺎده ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان تولیدی و ﺧﺪﻣﺎتی در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺸﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖ آنها در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣـﺎده ۱۰۴ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﻳﺐ نامه شماره ۹۰۸۳۶/ ت۴۸۷۹۳ﻫـ ﻣﻮرخ ۹۲/۰۴/۱۸ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "آیین نامه اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ ۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدجه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر" ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺑﻮﺗﺮابی


ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی دادﮔﺴﺘﺮی/ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر
ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮقی، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
تاریخ:
شماره:


ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رسمی دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ………./ ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮقی، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

[ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داراییهای ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی]

ﺑﺎ ﺳﻼم؛

اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر می رﺳﺎﻧﺪ، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه اﺟﺮایی ﻣﺎده ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺧﺪﻣﺎتی در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺸﻮر/ آیین نامه اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ ۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدجه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی داراییها و اﻧﺠﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. از اﻳﻦ رو ﺗﻘﺎﺿﺎ می ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮفی ﻫﻴﺌﺖ/ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی داراییهای ﺷﺮﻛﺖ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن می ﺳﺎزد ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ: ﻣﺸﺨﺼﺎت داراییهایی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزﻳﺎبی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ

منبع: تازه های حسابداری
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۲ ق.ظ