Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Factors influencing Indian Individual Investor Behaviour
#1
باسلام
اميدوارم  باميد خدا  تا حد توانم در اين تاپيك تا به انتها مقاله مذكور را با كمك دوستان ترجمه كنم/مطمئنا ترجمه بنده پر از ايراد خواهد بود بنابراين  در اين راستا از دوستان وارد ومسلط به زبان انگليسي خواهشمندم ياري ام فرمايند. باتشكرلينك دريافت متن  مقاله (كليك كنيد)
  Abstract
Individual investor behaviour is motivated by a variety of psychological heuristics and biases. Using survey data of more than 350 individual investors, we document four important results in the context of Indian individual investor behaviour. First, investors make investment decisions based on heuristics; they assume price as decision-anchor and are overconfident in their judgments. Second, their investment behaviour is highly influenced by representativeness and they do lot of mental accounting in the sense of grouping their gains and losses while making decisions. Third, though investors follow fundamentals, they tend to discount complex information at first instance; they prefer those pieces of information which are easily adjustable into their investment decision-making. Finally, there exists an asymmetric pattern of distribution and usage of information among individual investors which affects their investment behaviour to greater extent
..
چكيده
رفتار فرد سرمايه گذار توسط انواع  كشفيات و تمايلات رواني تحريك شده است.با استفاده از بررسي اطلاعات  بيش از350سرمايه گذار هندي، ما به 4نتيجه مهم در زمينه رفتار فرد سرمايه گذار هندي دست يافتيم.اول اينكه سرمايه گذاران براساس اكتشافات تصميم گيري ميكنند،آنان تصور مي كنند  كه قيمت به عنوان  decision-anchor  است و درتصميم گيري هايشان بيش از حد مطمئن هستند دوم رفتار سرمايه گذاري آنها است كه به شدت تحت تاثير نمايندگي قرار مي گيرد و بسياري از تصميم گيري هاي سود وزيان خودرا بر اساس حسابداري ذهني انجام ميدهند.سوم اگرچه سرمايه گذاران به دنبال اصول هستند،اما در وهله اول آنها در كاستن اطلاعات پيچيده مراقبت ميكنند و  سپس قسمتي از اطلاعاتي را ارائه ميدهند كه به راحتي با تصميم گيري سرمايه گذاران مطابقت داده شود. نهايتا يك الگوي نامتقارني از توزيع اطلاعات استفاده كنندگان در ميان سرمايه گذاران فردي وجود دارد كه سبب مي شود رفتار سرمايه گذاري شان  را براي گسترش بيشتر تغيير دهند.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
INTRODUCTION
Investors‟ full rationality has been one of the main hypotheses on which most of the academic researches in finance are based. Empirical evidence from research in corporate finance has been mixed, but has generally not supported the hypothesis of complete rationality which is one of the basic assumptions of the Efficient Market Hypothesis (EMH) and modern portfolio theory (Ball, 1978; Dreman and Berry, 1995). In fact, it was believed that stock prices were influenced by rational anticipations and reactions of investors. Rationality hereby implies exhaustive and objective treatment of available as well as potential information. Because of its simplicity and its success to capture the stock price movements, this famous investor‟s rationality hypothesis was for a long time supported by the researchers in finance. Since recent movements, nevertheless, the financial academic researchers‟ enthusiasm for this hypothesis becomes much weaker. This changing perception motivated psychologists and economists alike to carry out experimental research by introducing irrationality of human beings (vonNeumann and Morgenstern, 1944). Researchers in finance were then motivated to break with the full rationality hypothesis and to recognize from now on the neutral effect of some psychological biases on the investors‟ decisions and reactions, and subsequently the effect of such reactions on the stock price movements. In the present study, the researcher makes an attempt in the behavioural finance research and focuses on the psychological biases influencing individual investors‟ behaviour in Indian context.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
(۰۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳ ق.ظ)'marzieh' نوشته:
INTRODUCTION

Investors‟ full rationality has been one of the main hypotheses on which most of the academic researches in finance are based. Empirical evidence from research in corporate finance has been mixed, but has generally not supported the hypothesis of complete rationality which is one of the basic assumptions of the Efficient Market Hypothesis (EMH) and modern portfolio theory (Ball, 1978; Dreman and Berry, 1995). In fact, it was believed that stock prices were influenced by rational anticipations and reactions of investors. Rationality hereby implies exhaustive and objective treatment of available as well as potential information. Because of its simplicity and its success to capture the stock price movements, this famous investor‟s rationality hypothesis was for a long time supported by the researchers in finance. Since recent movements, nevertheless, the financial academic researchers‟ enthusiasm for this hypothesis becomes much weaker. This changing perception motivated psychologists and economists alike to carry out experimental research by introducing irrationality of human beings (vonNeumann and Morgenstern, 1944). Researchers in finance were then motivated to break with the full rationality hypothesis and to recognize from now on the neutral effect of some psychological biases on the investors‟ decisions and reactions, and subsequently the effect of such reactions on the stock price movements. In the present study, the researcher makes an attempt in the behavioural finance research and focuses on the psychological biases influencing individual investors‟ behaviour in Indian context.


 
مقدمه

منطقي بودن كامل سرمايه گذاران يكي از فرضيه هاي اصلي اي بوده است كه بيشتر تحقيقات علمي در امور مالي بر پايه آن استوار شده است. شواهد تجربي در تحقيقات شركت هاي مالي عجين شده است اما فرضيه عقلانيت كامل كه يكي از فرضيات اساسي فرضيه بازار كارآمد(EMH) و تئوري پرتفوليو مدرن است به طور كلي پشتيباني نشده  است. (بال، 1978 ; درمن وبري، 1995 ). درواقع اعتقاد بر اين بوده كه قيمت سهام تحت تاثير پيش بيني هاي منطقي وعكس العمل هاي سرمايه گذاران قرار ميگرد. عقلانيت بدينوسيله بر اين موضوع اشاره دارد كه معامله هاي هدفمند وجامع قابل دسترس، همانند اطلاعات بالقوه هستند. بدليل سادگي وموفقيت در جهت دخالت در تغييرات قيمت سهام، فرضيه عقلانيت اين سرمايه گذاران مشهور، به مدت طولاني توسط محققان در امور مالي پشتيباني مي شد. عليرغم تغييرات اخير، شوروجديت محققان  آكادميك مالي براي بررسي اين فرضيه بسيار ضعيف تر مي شود. اين تصور درحال تغيير، انگيزه اي است تا روانشناسان واقتصاددانان، آزمايشات تجربي مشابه اي را به منظور معرفي احساسی بودن انسانها انجام دهند.( وننئومن و مورگنسترن، 1994). محققان امور مالي بودند كه انگيزه نقض فرضيه عقلانيت را ايجاد كردند و تشخيص دادند كه هم اكنون برخي  از تعصبات رواني روي تصميم ها و واكنش هاي سرمايه گذاران  اثر مي گذارد ومتعاقبا" بر روي تغييرات قيمت سهام نيز تاثير گذار خواهد بود. درمطالعه حاضر، محققين در تحقيق رفتارهاي مالي وتمركز بر تمايلات رواني موثر بر رفتارسرمايه گذاران فردي در بافت هند تلاش مي كنند.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
Recent studies have argued that Prospect Theory (Kahneman and Tversky, 1979) and Mental Accounting (Thaler, 1985), apart from several other psychological biases, provide possible explanations for investor behaviour (e.g. the disposition effect) and for outstanding asset pricing anomalies such as the equity premium puzzle, the value premium, and the momentum effect. It is to be noted that the academics related to this new financial psychological research area are contended with borrowing and extrapolating the psychological biases from the famous psychologists‟ experiments‟ results to study investor behaviour in stock markets. The extrapolation of the psychological results to financial markets asserts that under the effect of one or a set of natural and human biases, agents in financial markets could not be of full rationality, especially to understand and react to new information immediately and appropriately. That‟s why the agents appear to over or under react to the information, driving by this way, a momentum effect in stock prices, and subsequently in returns (Yacine and Lo, 1998
 
در مطالعات اخير بحث شده است كه تئوري چشم انداز (كانمن وتورسكي، 1979) و حسابداري ذهني( تالر ،1985 ) جدا از تعصبات رواني ديگر، امكان  ارائه توضيحاتي را براي رفتار سرمايه گذار (به عنوان مثال :تاثير خواسته) و براي قيمت گذاري دارايي هاي شاخص شبيه صرف سهام و ارزش صرف حق بيمه وتاثیرات آنی فراهم ميكند. لازم به ذكر است كه دانشگاه هاي مرتبط به اين حوزه پژوهش هاي روانشناختي مالي جديد، مدعي شده اند كه براي مطالعه رفتار سرمايه گذاران در بازار سهام، ومقايسه تعصبات روانشناختي از نتايج تجربيات روانشناسان مشهور استفاده كرده اند.برون يابي نتايج روانشناختي بازارهاي مالي ادعا مي كند كه تحت تاثير يك يا مجموعه اي از تمايلات طبيعي وانساني، واسطه هاي بازارهاي مالي، به ويژه براي درك ونشان دادن واكنش مناسب وسريع به اطلاعات جديد نمي توانند كاملا عاقلانه ومنطقي باشند.به دليل وجود همين عوامل به نظر می رسد كم وبيش به اطلاعات واکنش نشان دهند، حركت با این روش، یک اثر آني در قیمت سهام، و سپس در بازده آن مي گذارد.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#5
Taking into consideration the theory of irrationality, researchers have shown that investors across financial markets do not act in purely rational manner, rather their investment decisions are influenced by a number of factors which also include psychological biases, heuristics, social affiliation, demographic factors and so on (Kumar and Lee, 2006; Baker and Wurgler, 2007; Gärling et al, 2009; Barnea et al, 2010). The purpose of the present study is to show the impact of several behavioural and contextual factors on Indian individual investors‟ decision making in financial markets. We argue that unlike their peers in developed financial markets such as the USA and Europe, Indian individual investors are more susceptible to psychological biases while making investment decisions in financial markets. To identify the behavioural factors and establish their relationship with investor behaviour in financial markets, we follow the cognitive approach and carried out a structured survey of individual investors. Using the widely approved methodology of inferential analysis, we apply in addition to univariate techniques the principal components analysis and follow the Varimax rotation with the Kaiser criterion to extract and truncate the factors from variables/items captured by the questionnaire survey. We find that for sample Indian individual investors, five pertinent axes of behavioural factors are mainly affecting their behaviour. These factors are: financial heuristics, self-regulation, prudence and precautious attitude, financial addiction, and informational asymmetry. The results reveal that certain psychological axes, such as conservatism and under-confidence, are consistent with the prior literature to some extent; but there are some contrary behavioural axes reported by the multivariate analysis such as prudence and precautious attitude and informational asymmetry which are not yet considered in prior literature in growing economies, particularly in Indian context.
بادرنظرگرفتن اين تئوري بيخردي،محققين نشان داده اند كه سرمايه گذاران در ميان بازارهاي مالي به شيوه ي منطقي فعاليت نمي كنند، بلكهدر تصميمات سرمايه گذاري شان تحت تاثير تعدادي از عواملي همچون تمايلات رواني، ابتكارات، وابستگي اجتماعي، عوامل دموگرافيك و ... قرار مي گيرند (كومار ولي ، 2006، بيكر  2007 ،گارلينگ وهمكاران ،2009 ، برنيع و همكاران ، 2010 ). هدف از مطالعه كنوني نشان دادن تاثير عوامل متعدد رفتاري و محيطي روي تصميم گيري سرمايه گذاران فردي هندي در بازارهاي  مالي است.ما استدلال می کنيم که سرمایه گذاران فردی هند براي تصمیم گیری های سرمایه گذاری در بازارهای مالی، بر خلاف همتایان خود در بازارهای مالی توسعه یافته، مانند ایالات متحده آمریکا و اروپا، بیشتر به  تعصبات روانی حساس می باشند. برای شناسایی عوامل رفتاری و برقراري رابطه شان  با رفتار سرمایه گذار در بازارهای مالی، ما به دنبال رويكرد اداراكي وانجام دادن يك بررسي درساختار سرمايه گذاران فردي هستيم. علاوه بر استفاده از روش گسترده ي تاييد شده تجزیه و تحلیل استنباطی، از روش های تک متغیره تحليلي مولفه های اصلی نيز استفاده ميكنيم و به دنبال آن برای استخراج و حذف عوامل از متغیرها/ آیتم های گرفته شده توسط پرسشنامه، چرخش واریمکس با معیارKaiser  را بررسي مي كنيم. ما متوجه شديم كه بصورت نمونه  سرمايه گذاران فردي هندي در پنج محور مربوط به عوامل رفتاري، بطور عمده تحت تاثير رفتارشان هستند، این عوامل عبارتند از: ابتكارات مالی، خود تنظیمي، روش احتياط ودور انديشي، اعتیاد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی. نتایج نشان می دهد که محورهاي خاص روانی،  مانند محافظه کاری و اعتماد به نفس، تا حدي با تاليفات قبل هماهنگي دارند، اما برخی از محورهای رفتاری  گزارش شده  توسط تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند رفتار وروش محتاطانه ودورانديشي و عدم تقارن اطلاعاتی ،در نوشته هاي قبل اقتصادهای در حال رشد يه ويژه در مفاد هندي در نظر گرفته نشده است.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#6
THEORETICAL FRAMEWORK
Many recent studies in applied finance argue that individual investor behaviour is often affected by a variety of psychological heuristics and biases. In general, the sentiment of individual and retail investors does affect stock prices, as their trading is systematically correlated (Barber, Odean and Zhu, 2005). Sentiment underlying individual investor behaviour consists of many psychological factors. A combination of mental accounting (Thaler, 1985) and risk seeking in the domain of losses (Kahneman and Tversky, 1979) may lead investors to hold onto losing investments and sell winners (Shefrin and Statman, 1985; Odean, 1998; Weber and Camerer, 1998; Heath, Huddart, and Lang, 1999; Grinblatt and Keloharju, 2001; and Dhar and Zhu, 2006). The representativeness heuristic (Tversky and Kahneman, 1974) leads investors to buy securities with strong recent returns1. Overconfidence causes investors to trade too aggressively and, in combination with self-attribution bias, could contribute to momentum in stock returns (Kyle and Wang, 1997; Odean, 1998b; Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam, 1998, 2001; and Gervais and Odean, 2001). Limited attention may constrain the set of stocks which investors consider buying (Barber and Odean, 2005) thus concentrating purchases in attention grabbing stocks. And anticipated regret may dissuade investors from purchasing stocks that have risen since they were previously sold or purchased (Odean, Strahilevitz, and Barber, 2004)2.
An analysis of the literature states that individual investor behaviour acts as an important determinant of movements in stock prices and subsequent returns. This may also help in revisiting the asset pricing theories by incorporating behavioural factors into the existing theories of asset pricing
.
 
چارچوب نظري

 بسياري از مطالعات اخير در امور مالي  نشان مي دهد كه رفتار فرد سرمايه گذار اغلب تحت تاثير انواع  تمايلات و اكتشافات رواني قرار دارد. به طور كلي ، تمايلات سرمايه گذاران فردي وخرده فروش ها موثر از  قيمت سهام است و معاملاتشان بصورت سيستماتيك  وابسته است (باربر و زو ،2005). تمايلات اساسي رفتار فرد سرمايه گذار شامل بسياري از عوامل رواني است. تركيبي از حسابداري ذهني (تالر ،1985) وريسك پذيري در دامنه زيان(كانمن وتورسكي ،1979 ) امكان نگهداري سرمايه گذاري هاي زيان آور وفروش سرمايه گذاري هاي سود آور(شفرين واستاتمن، 1985 ادن ،1998، زو 2006) ابتكارات نمايندگي (تورسكس وكانمن ،1974) و تمايل سرمايه گذاران به خريد اوراق بهادار با بازده هاي قوي اخير. اعتماد بيش از حد سبب مي شود سرمايه گذاران معاملات زيادي انجام دهند كه به خودشان نسبت دهند وبا اين امر در آني بودن بازده سهام مشاركت ميكنند(كايل و ونگ ،1997 ،دانيل ، هرشليفر ). توجه محدود ممكن است مجموعه اي از سهام هايي كه سرمايه گذاران قصد خريد دارند را حتمي كند(باربر،‌2005). بنابراين درنتيجه تمركز خريد وتوجه به داشتن برخي از سهام ها، ممكن است سرمايه گذاران از خريد سهام هايي كه افزايش يافته است و آنها قبلا" فروخته يا خريداري كرده بودند منصرف شوند. تجزيه وتحليل ادبيات بيان مي دارد كه رفتار فرد سرمايه گذار به عنوان يك عامل مهم تعيين كننده درتغييرات قيمت سهام ومتعاقبا بازده ان دخيل است. اين نيز ممكن است كه بوسيله تركيب كردن عوامل رفتاري با نظريه موجود قيمت گذاري دارايي به  باز نگري نظريه قيمت گذاري دارايي كمك شود.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#7
Many researchers are trying to address the behavioural issues in stock market through their own ways. The supporters of behavioural finance are trying to explain them through certain behavioural and psychological factors. Though exploring the aspects of investor behaviour by analyzing data from stock market is widely applied,assessing individual investment behaviour thorough questionnaire survey is also a well adopted approach in behavioural finance research. Behavioural finance researchers have adopted this approach to identify the significance of several cognitive and behavioural factors on individual behaviour. Nagy and 1 For studies on representativeness heuristic, see DeBondt and Thaler (1987), DeLong et al. (190b), DeBondt (1993), Barberis, Shleifer, and Vishny (1998. 2 For more studies on individual and retail investor behaviour and its relationship with stock prices and returns, see Odean (1999), Choe, Kho, and Stulz (1999), Barber and Odean (2000, 2001), Grinblatt and Keloharju (2000), Coval, Hirshleifer, and Shumway (2002), Goetzmann and Massa (2002), Griffin, Harris, and Topalogu (2003), Jackson (2003), Andrade, Change, and Seasholes (2005), Hvidkjaer (2005), Richards (2005), and San (2005). Obenberger (1994) develop a questionnaire that included 34 factors influencing individual investors‟ behaviour such as expected corporate earnings, diversification needs, feelings for firm‟s products and services, past performance of stocks, past performance of their own portfolio, stock broker recommendations to name a few. Their findings suggest that classical wealth-maximization criteria are important to investors, even though they employ diverse criteria when choosing stocks for investment. Contemporary concerns such as local and international operations, environmental track record and the firm‟s ethical posture appear to be given only cursory consideration. The recommendations of brokerage houses, individual stock brokers, family members and co-workers go largely unheeded. Many individual investors discount the benefits of valuation models while evaluating stocks
.
بسیاری از محققان برای رسیدگی به مسائل رفتاری در بازار سهام از روش خودشان درتلاشند. حامیان امور مالی رفتاری تلاش مي نمايند تا آنها را از طریق عوامل رفتاری و روانی خاص توضیح دهند. اگر چه بررسی جنبه های رفتار سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل داده هاي بازار سهام درحال گسترش است ، اما ارزیابی رفتار سرمایه گذاری فرد  با بررسي پرسشنامه اي نيز رويكرد خوبي در پژوهش هاي مالي داشته است. محققان امور مالی رفتاری این رویکرد را به جهت شناسایی اهمیت عوامل متعدد شناختی و رفتاری در رفتار فردی اتخاذ کرده اند(ناگي و ابن برگر،1994). پرسشنامه اي كه شامل 34عامل موثر بر رفتار سرمايه گذاران فردي مي باشد(مانند درآمدموردانتظار شركت هاي بزرگ، نيازهاي متنوع، احساسات براي توليد وخدمات شركت، عملكرد گذشته سهام، عملكرد گذشته سبد سهامشان، چند توصيه كارگزار سهام)بسط داده شده است. يافته هاي انان نشان مي دهد كه حتي اگر سرمايه گذاران در هنگام انتخاب سهام براي سرمايه گذاري معيار هاي متنوعي را بكار گيرند معيار حداكثر ثروت براي آنان مهمتر است. به نظر مي رسد  كه به نگراني هاي كنوني، منجمله عمليات هاي محلي وبين المللي،‌ سابقه زيست محيطي و وضعيت اخلاقي شركت ها فقط بصورت گذرا وسريع نظري افكنده شود. تا حد زيادي به سفارش هاي خانه هاي كارگزاري (صندوق هاي سرمايه گذاري)، كارگزاران سهام فردي ، اعضاي خانواده و همكاران توجه نمي شود. بسياري از سرمايه گذاران فردي، زماني كه سهام را ارزيابي ميكنند ، مزايايي مدل هاي ارزش گذاري را كاهش مي دهند.
 
 
Stock related public information has been one of the most important components in determining the behaviour of individuals. In case of their behaviour in stock market, it becomes even more critical to access and incorporate into their decision making updated information included in financial reports, periodical press releases, and media coverage and so on. Researchers have acknowledged the significance of information factor in individual investment behaviour. Epstein (1994) examines the demand for social information by individual investors, and emphasizes the usefulness of annual reports to corporate shareholders. The results also indicate a strong demand for information about the product safety and quality, and about the company‟s environmental activities. Furthermore, a majority of the shareholders surveyed also want the company to report on corporate ethics, employees‟ relations and community involvement
.
اطلاعات عمومي مربوط به سهام يكي از مهم ترين اجزاء در تعيين رفتار افراد بوده است.حتي در مورد رفتار سرمايه گذاران در بازار سهام، براي دسترسي و تركيب با اطلاعات بروز شده آنها(همانند گزارش هاي مالي منتشر شده در جرايد دوره اي وپوشش هاي رسانه اي و... ) جهت تصميم گيري حياتي تر است. محققان اهميت عامل اطلاعات در رفتار سرمايه گذاران را تاييد كرده اند (اپستين ، 1994). تقاضاي سرمايه گذاراي فردي براي اطلاعات اجتماعي و سودمندي گزارش هاي سالانه به سهامداران شركت را بررسي كرده است. همچنين نتايج نشان مي دهد كه تقاضا براي اطلاعات درمورد كميت وكيفيت محصولات و درباره فعاليت هاي زيست محيطي شركت افزايش يافته است. علاوه بر اين اكثريت سهامداران مي خواهند كه در مورد كاركنان، وضعيت اخلاقي وحضور شركت در اجتماع  بررسي وگزارشي ارائه گردد.
 
كماكان منتظر نظرات دوستاني كه يجورايي قول همراهي داده اند خواهم بود[img]images/smilies/blush.gif[/img]
بااحترام
پاسخ
سپاس شده توسط:
#8
(۰۲ فروردین ۱۳۹۳، ۰۴:۴۹ ب.ظ)'marzieh' نوشته: كماكان منتظر نظرات دوستانی كه یجورایی قول همراهی داده اند خواهم بود[img]images/smilies/blush.gif[/img]
بااحترام
 


سلام مرضیه جان.من سعی میکنم در حد توانم ترجمه شما را تصحیح کنم.اما قول نمیدهم.راستش خودم بدجور درگیر ترجمه کتابی بهمراه اساتیدم، نوشتن مقالات و... هستم.دیگه خود شما از اوضاع بنده بی اطلاع نباید باشید.
این مطالب رو عرض کردم که اگر دیر به فروم لرن اومدم ، و یا نتونستم تا آخر مسیر همراه شما باشم، خاطرشما رو ناخواسته آزرده نکرده باشم.
و اما متن ترجمه...


 
Happy people don`t have the best of everything but they made best of everything

پاسخ
سپاس شده توسط: marzieh
#9
(۰۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱ ق.ظ)'marzieh' نوشته:
  Abstract
1-Individual investor behaviour is motivated by a variety of psychological heuristics and biases. 2-Using survey data of more than 350 individual investors, we document four important results in the context of Indian individual investor behaviour. 3-First, investors make investment decisions based on heuristics; they assume price as decision-anchor and are overconfident in their judgments.4- Second, their investment behaviour is highly influenced by representativeness and they do lot of mental accounting in the sense of grouping their gains and losses while making decisions. 5-Third, though investors follow fundamentals, they tend to discount complex information at first instance; they prefer those pieces of information which are easily adjustable into their investment decision-making. 6-Finally, there exists an asymmetric pattern of distribution and usage of information among individual investors which affects their investment behaviour to greater extent
..
چكیده
1-رفتار فرد سرمایه گذار توسط انواع  كشفیات و تمایلات روانی تحریك شده است.
2-با استفاده از بررسی اطلاعات  بیش از350سرمایه گذار هندی، ما به 4نتیجه مهم در زمینه رفتار فرد سرمایه گذار هندی دست یافتیم.
3-اول اینكه سرمایه گذاران براساس اكتشافات تصمیم گیری میكنند،آنان تصور می كنند  كه قیمت به عنوان  decision-anchor  است و درتصمیم گیری هایشان بیش از حد مطمئن هستند
4-دوم رفتار سرمایه گذاری آنها است كه به شدت تحت تاثیر نمایندگی قرار می گیرد و بسیاری از تصمیم گیری های سود وزیان خودرا بر اساس حسابداری ذهنی انجام میدهند.
5-سوم اگرچه سرمایه گذاران به دنبال اصول هستند،اما در وهله اول آنها در كاستن اطلاعات پیچیده مراقبت میكنند و  سپس قسمتی از اطلاعاتی را ارائه میدهند كه به راحتی با تصمیم گیری سرمایه گذاران مطابقت داده شود.
6-نهایتا یك الگوی نامتقارنی از توزیع اطلاعات استفاده كنندگان در میان سرمایه گذاران فردی وجود دارد كه سبب می شود رفتار سرمایه گذاری شان  را برای گسترش بیشتر تغییر دهند.

 

 
.
متن رو با توجه به جملاتش ، شماره بندی کردم.و متن پیشنهادی خودم رو باتوجه به شماره عرض میکنم.
1- رفتار فرد سرمایه گذار، تحت تاثیر ابتکارات روانی و گرایشهای فکری وی، قرار میگیرد.
2-با استفاده از بررسی اطلاعات  بیش از350سرمایه گذاری فردی، ما به 4نتیجه مهم در زمینه رفتار فرد سرمایه گذار هندی دست یافتیم.
3-اول اینکه سرمایه گذاران براساس ابتکارات خود، تصمیمات سرمایه گذاری را اخذ میکنند.آنها "قیمت" را بعنوان یک داده مهم در تصمیم گیری فرض میکنند و در قضاوت خود نیز ، بسیار مطمئن هستند.
4-دوم رفتار سرمایه گذاری آنها ،به شدت تحت تاثیر نمایندگی قرار می گیرد و بسیاری از تصمیم گیری های مربوط به گروه بندی سودها وزیانهای خودرا بر اساس حسابداری ذهنی انجام میدهند.
5-سوم اگرچه سرمایه گذاران به دنبال اصول هستند،اما در وهله اول آنها تمایل دارند اطلاعات پیچیده را کاهش دهند وآن قسمت از اطلاعاتی که در تصمیمات سرمایه گذاریشان ، قابل قضاوت و داوری باشند را ترجیه میدهند. 
6-نهایتاً یک الگوی نامتقارنی از توزیع و استفاده اطلاعات، میان سرمایه گذاران فردی وجود دارد که رفتار سرمایه گذاریشان را در سطحی وسیعتر تحت تاثیر قرار میدهد.

 
Happy people don`t have the best of everything but they made best of everything

پاسخ
سپاس شده توسط: marzieh ، Masoud_MI
#10
باعرض پوزش به توصيه دوستان در برخي موارد (جاهايي كه نتونستم واژه به واژه ترجمه كنم كمي دخل وتصرف انجام داده ام)اصلاحات وتوصيه دوستان بر ديده منت
Krishnan and Brooker (2002) analyzes the factors influencing the decisions of investor who use analysts‟ recommendations to arrive at a short-term decision to hold or sell a stock. The results indicate that a strong form of the analyst summary recommendation report, i.e. one with additional information supporting the analysts‟ position further, reduces the disposition error for gains and also reduces the disposition error for losses as well. Merikas et. al. (2003) adopts a modified questionnaire to analyze factors influencing Greek investor behaviour on the Athens Stock Exchange (ASE). According to their findings, individuals base their stock purchase decisions on economic criteria combined with other diverse variables. The authors do not rely on a single integrated approach, but on many categories of factors. There is a certain degree of correlation between the factors that behavioural finance theory and previous empirical evidence identify as the influencing factors for the average equity investor, and behaviour of active individual investors in the ASE influenced by the overall trends prevailing at the time of the survey.

كريشنان وبروكر(2002)عوامل موثر در تصميم گيري سرمايه گذاراني كه از توصيه هاي تحليل گران براي نگهداري كوتاه مدت يا فروش سهام استفاده ميكنند را تجزيه وتحليل كردند. نتايج نشان مي دهد اگر گزارش خلاصه توصيه تحليلگر قوي و مستند باشد  در حمایت از موقعيت بيشتر تحلیلگران با داشتن اطلاعات بیشتر ، موقعيت هاي اشتباهات انجام گرفته در كسب منفعت وزيان كاسته مي شود. مريكاس وهمكاران درسال2003 يك پرسشنامه اصلاح شده براي تجزيه وتحليل عوامل موثر بر رفتار سرمايه گذار يوناني در بورس اوراق بهادار آتن (ASE) تصويب كردند. با توجه به يافته ها شان، پايه واساس تصميم گيري هاي خريد سهام  افراد بر مبناي تركيبي از معيار هاي اقتصادي با ساير متغيرهاي گوناگون است. نویسندگان دربسياري از گروه هاي عوامل  به یک رویکرد واحد یکپارچه تاكيد ندارند. درجه خاصي از ارتباط بين عوامل نظريه امور مالي-رفتاري وشواهد تجربي قبلي، به عنوان عوامل تاثير گذار بر رفتار سرمايه گذار متوسط وسرمايه گذاران فردي فعال در ASE ، موثر از روند كلي حاكم در زمان  اين بررسي وجوددارد.
 

 

 
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۳۱ تير ۱۴۰۳، ۰۷:۵۹ ق.ظ