Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Factors influencing Indian Individual Investor Behaviour
#1
باسلام
امیدوارم  بامید خدا  تا حد توانم در این تاپیك تا به انتها مقاله مذكور را با كمك دوستان ترجمه كنم/مطمئنا ترجمه بنده پر از ایراد خواهد بود بنابراین  در این راستا از دوستان وارد ومسلط به زبان انگلیسی خواهشمندم یاری ام فرمایند. باتشكرلینك دریافت متن  مقاله (كلیك كنید)
  Abstract
Individual investor behaviour is motivated by a variety of psychological heuristics and biases. Using survey data of more than 350 individual investors, we document four important results in the context of Indian individual investor behaviour. First, investors make investment decisions based on heuristics; they assume price as decision-anchor and are overconfident in their judgments. Second, their investment behaviour is highly influenced by representativeness and they do lot of mental accounting in the sense of grouping their gains and losses while making decisions. Third, though investors follow fundamentals, they tend to discount complex information at first instance; they prefer those pieces of information which are easily adjustable into their investment decision-making. Finally, there exists an asymmetric pattern of distribution and usage of information among individual investors which affects their investment behaviour to greater extent
..
چكیده
رفتار فرد سرمایه گذار توسط انواع  كشفیات و تمایلات روانی تحریك شده است.با استفاده از بررسی اطلاعات  بیش از350سرمایه گذار هندی، ما به 4نتیجه مهم در زمینه رفتار فرد سرمایه گذار هندی دست یافتیم.اول اینكه سرمایه گذاران براساس اكتشافات تصمیم گیری میكنند،آنان تصور می كنند  كه قیمت به عنوان  decision-anchor  است و درتصمیم گیری هایشان بیش از حد مطمئن هستند دوم رفتار سرمایه گذاری آنها است كه به شدت تحت تاثیر نمایندگی قرار می گیرد و بسیاری از تصمیم گیری های سود وزیان خودرا بر اساس حسابداری ذهنی انجام میدهند.سوم اگرچه سرمایه گذاران به دنبال اصول هستند،اما در وهله اول آنها در كاستن اطلاعات پیچیده مراقبت میكنند و  سپس قسمتی از اطلاعاتی را ارائه میدهند كه به راحتی با تصمیم گیری سرمایه گذاران مطابقت داده شود. نهایتا یك الگوی نامتقارنی از توزیع اطلاعات استفاده كنندگان در میان سرمایه گذاران فردی وجود دارد كه سبب می شود رفتار سرمایه گذاری شان  را برای گسترش بیشتر تغیير دهند.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
INTRODUCTION
Investors‟ full rationality has been one of the main hypotheses on which most of the academic researches in finance are based. Empirical evidence from research in corporate finance has been mixed, but has generally not supported the hypothesis of complete rationality which is one of the basic assumptions of the Efficient Market Hypothesis (EMH) and modern portfolio theory (Ball, 1978; Dreman and Berry, 1995). In fact, it was believed that stock prices were influenced by rational anticipations and reactions of investors. Rationality hereby implies exhaustive and objective treatment of available as well as potential information. Because of its simplicity and its success to capture the stock price movements, this famous investor‟s rationality hypothesis was for a long time supported by the researchers in finance. Since recent movements, nevertheless, the financial academic researchers‟ enthusiasm for this hypothesis becomes much weaker. This changing perception motivated psychologists and economists alike to carry out experimental research by introducing irrationality of human beings (vonNeumann and Morgenstern, 1944). Researchers in finance were then motivated to break with the full rationality hypothesis and to recognize from now on the neutral effect of some psychological biases on the investors‟ decisions and reactions, and subsequently the effect of such reactions on the stock price movements. In the present study, the researcher makes an attempt in the behavioural finance research and focuses on the psychological biases influencing individual investors‟ behaviour in Indian context.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
(۰۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳ ق.ظ)'marzieh' نوشته:
INTRODUCTION

Investors‟ full rationality has been one of the main hypotheses on which most of the academic researches in finance are based. Empirical evidence from research in corporate finance has been mixed, but has generally not supported the hypothesis of complete rationality which is one of the basic assumptions of the Efficient Market Hypothesis (EMH) and modern portfolio theory (Ball, 1978; Dreman and Berry, 1995). In fact, it was believed that stock prices were influenced by rational anticipations and reactions of investors. Rationality hereby implies exhaustive and objective treatment of available as well as potential information. Because of its simplicity and its success to capture the stock price movements, this famous investor‟s rationality hypothesis was for a long time supported by the researchers in finance. Since recent movements, nevertheless, the financial academic researchers‟ enthusiasm for this hypothesis becomes much weaker. This changing perception motivated psychologists and economists alike to carry out experimental research by introducing irrationality of human beings (vonNeumann and Morgenstern, 1944). Researchers in finance were then motivated to break with the full rationality hypothesis and to recognize from now on the neutral effect of some psychological biases on the investors‟ decisions and reactions, and subsequently the effect of such reactions on the stock price movements. In the present study, the researcher makes an attempt in the behavioural finance research and focuses on the psychological biases influencing individual investors‟ behaviour in Indian context.


 
مقدمه

منطقی بودن كامل سرمایه گذاران یكی از فرضیه های اصلی ای بوده است كه بیشتر تحقیقات علمی در امور مالی بر پایه آن استوار شده است. شواهد تجربی در تحقیقات شركت های مالی عجین شده است اما فرضیه عقلانیت كامل كه یكی از فرضیات اساسی فرضیه بازار كارآمد(EMH) و تئوری پرتفولیو مدرن است به طور كلی پشتیبانی نشده  است. (بال، 1978 ; درمن وبری، 1995 ). درواقع اعتقاد بر این بوده كه قیمت سهام تحت تاثیر پیش بینی های منطقی وعكس العمل های سرمایه گذاران قرار میگرد. عقلانیت بدینوسیله بر این موضوع اشاره دارد كه معامله های هدفمند وجامع قابل دسترس، همانند اطلاعات بالقوه هستند. بدلیل سادگی وموفقیت در جهت دخالت در تغیيرات قیمت سهام، فرضیه عقلانیت این سرمایه گذاران مشهور، به مدت طولانی توسط محققان در امور مالی پشتیبانی می شد. علیرغم تغیيرات اخیر، شوروجدیت محققان  آكادمیك مالی برای بررسی این فرضیه بسیار ضعیف تر می شود. این تصور درحال تغیير، انگیزه ای است تا روانشناسان واقتصاددانان، آزمایشات تجربی مشابه ای را به منظور معرفی احساسی بودن انسانها انجام دهند.( وننئومن و مورگنسترن، 1994). محققان امور مالی بودند كه انگیزه نقض فرضیه عقلانیت را ایجاد كردند و تشخیص دادند كه هم اكنون برخی  از تعصبات روانی روی تصمیم ها و واكنش های سرمایه گذاران  اثر می گذارد ومتعاقبا" بر روی تغیيرات قیمت سهام نیز تاثیر گذار خواهد بود. درمطالعه حاضر، محققین در تحقیق رفتارهای مالی وتمركز بر تمایلات روانی موثر بر رفتارسرمایه گذاران فردی در بافت هند تلاش می كنند.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
Recent studies have argued that Prospect Theory (Kahneman and Tversky, 1979) and Mental Accounting (Thaler, 1985), apart from several other psychological biases, provide possible explanations for investor behaviour (e.g. the disposition effect) and for outstanding asset pricing anomalies such as the equity premium puzzle, the value premium, and the momentum effect. It is to be noted that the academics related to this new financial psychological research area are contended with borrowing and extrapolating the psychological biases from the famous psychologists‟ experiments‟ results to study investor behaviour in stock markets. The extrapolation of the psychological results to financial markets asserts that under the effect of one or a set of natural and human biases, agents in financial markets could not be of full rationality, especially to understand and react to new information immediately and appropriately. That‟s why the agents appear to over or under react to the information, driving by this way, a momentum effect in stock prices, and subsequently in returns (Yacine and Lo, 1998
 
در مطالعات اخیر بحث شده است كه تئوری چشم انداز (كانمن وتورسكی، 1979) و حسابداری ذهنی( تالر ،1985 ) جدا از تعصبات روانی دیگر، امكان  ارائه توضیحاتی را برای رفتار سرمایه گذار (به عنوان مثال :تاثیر خواسته) و برای قیمت گذاری دارایي های شاخص شبیه صرف سهام و ارزش صرف حق بیمه وتاثیرات آنی فراهم میكند. لازم به ذكر است كه دانشگاه های مرتبط به این حوزه پژوهش های روانشناختی مالی جدید، مدعی شده اند كه برای مطالعه رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام، ومقایسه تعصبات روانشناختی از نتایج تجربیات روانشناسان مشهور استفاده كرده اند.برون یابی نتایج روانشناختی بازارهای مالی ادعا می كند كه تحت تاثیر یك یا مجموعه ای از تمایلات طبیعی وانسانی، واسطه های بازارهای مالی، به ویژه برای درك ونشان دادن واكنش مناسب وسریع به اطلاعات جدید نمی توانند كاملا عاقلانه ومنطقی باشند.به دلیل وجود همین عوامل به نظر می رسد كم وبیش به اطلاعات واکنش نشان دهند، حركت با این روش، یک اثر آنی در قیمت سهام، و سپس در بازده آن می گذارد.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#5
Taking into consideration the theory of irrationality, researchers have shown that investors across financial markets do not act in purely rational manner, rather their investment decisions are influenced by a number of factors which also include psychological biases, heuristics, social affiliation, demographic factors and so on (Kumar and Lee, 2006; Baker and Wurgler, 2007; Gärling et al, 2009; Barnea et al, 2010). The purpose of the present study is to show the impact of several behavioural and contextual factors on Indian individual investors‟ decision making in financial markets. We argue that unlike their peers in developed financial markets such as the USA and Europe, Indian individual investors are more susceptible to psychological biases while making investment decisions in financial markets. To identify the behavioural factors and establish their relationship with investor behaviour in financial markets, we follow the cognitive approach and carried out a structured survey of individual investors. Using the widely approved methodology of inferential analysis, we apply in addition to univariate techniques the principal components analysis and follow the Varimax rotation with the Kaiser criterion to extract and truncate the factors from variables/items captured by the questionnaire survey. We find that for sample Indian individual investors, five pertinent axes of behavioural factors are mainly affecting their behaviour. These factors are: financial heuristics, self-regulation, prudence and precautious attitude, financial addiction, and informational asymmetry. The results reveal that certain psychological axes, such as conservatism and under-confidence, are consistent with the prior literature to some extent; but there are some contrary behavioural axes reported by the multivariate analysis such as prudence and precautious attitude and informational asymmetry which are not yet considered in prior literature in growing economies, particularly in Indian context.
بادرنظرگرفتن این تئوری بیخردی،محققین نشان داده اند كه سرمایه گذاران در میان بازارهای مالی به شیوه ی منطقی فعالیت نمی كنند، بلكهدر تصمیمات سرمایه گذاری شان تحت تاثیر تعدادی از عواملی همچون تمایلات روانی، ابتكارات، وابستگی اجتماعی، عوامل دموگرافیك و ... قرار می گیرند (كومار ولی ، 2006، بیكر  2007 ،گارلینگ وهمكاران ،2009 ، برنیع و همكاران ، 2010 ). هدف از مطالعه كنونی نشان دادن تاثیر عوامل متعدد رفتاری و محیطی روی تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی هندی در بازارهای  مالی است.ما استدلال می کنیم که سرمایه گذاران فردی هند برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری در بازارهای مالی، بر خلاف همتایان خود در بازارهای مالی توسعه یافته، مانند ایالات متحده آمریکا و اروپا، بیشتر به  تعصبات روانی حساس می باشند. برای شناسایی عوامل رفتاری و برقراری رابطه شان  با رفتار سرمایه گذار در بازارهای مالی، ما به دنبال رویكرد اداراكی وانجام دادن یك بررسی درساختار سرمایه گذاران فردی هستیم. علاوه بر استفاده از روش گسترده ی تایيد شده تجزیه و تحلیل استنباطی، از روش های تک متغیره تحلیلی مولفه های اصلی نیز استفاده میكنیم و به دنبال آن برای استخراج و حذف عوامل از متغیرها/ آیتم های گرفته شده توسط پرسشنامه، چرخش واریمکس با معیارKaiser  را بررسی می كنیم. ما متوجه شدیم كه بصورت نمونه  سرمایه گذاران فردی هندی در پنج محور مربوط به عوامل رفتاری، بطور عمده تحت تاثیر رفتارشان هستند، این عوامل عبارتند از: ابتكارات مالی، خود تنظیمی، روش احتیاط ودور اندیشی، اعتیاد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی. نتایج نشان می دهد که محورهای خاص روانی،  مانند محافظه کاری و اعتماد به نفس، تا حدی با تالیفات قبل هماهنگی دارند، اما برخی از محورهای رفتاری  گزارش شده  توسط تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند رفتار وروش محتاطانه ودوراندیشی و عدم تقارن اطلاعاتی ،در نوشته های قبل اقتصادهای در حال رشد یه ویژه در مفاد هندی در نظر گرفته نشده است.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#6
THEORETICAL FRAMEWORK
Many recent studies in applied finance argue that individual investor behaviour is often affected by a variety of psychological heuristics and biases. In general, the sentiment of individual and retail investors does affect stock prices, as their trading is systematically correlated (Barber, Odean and Zhu, 2005). Sentiment underlying individual investor behaviour consists of many psychological factors. A combination of mental accounting (Thaler, 1985) and risk seeking in the domain of losses (Kahneman and Tversky, 1979) may lead investors to hold onto losing investments and sell winners (Shefrin and Statman, 1985; Odean, 1998; Weber and Camerer, 1998; Heath, Huddart, and Lang, 1999; Grinblatt and Keloharju, 2001; and Dhar and Zhu, 2006). The representativeness heuristic (Tversky and Kahneman, 1974) leads investors to buy securities with strong recent returns1. Overconfidence causes investors to trade too aggressively and, in combination with self-attribution bias, could contribute to momentum in stock returns (Kyle and Wang, 1997; Odean, 1998b; Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam, 1998, 2001; and Gervais and Odean, 2001). Limited attention may constrain the set of stocks which investors consider buying (Barber and Odean, 2005) thus concentrating purchases in attention grabbing stocks. And anticipated regret may dissuade investors from purchasing stocks that have risen since they were previously sold or purchased (Odean, Strahilevitz, and Barber, 2004)2.
An analysis of the literature states that individual investor behaviour acts as an important determinant of movements in stock prices and subsequent returns. This may also help in revisiting the asset pricing theories by incorporating behavioural factors into the existing theories of asset pricing
.
 
چارچوب نظری

 بسیاری از مطالعات اخیر در امور مالی  نشان می دهد كه رفتار فرد سرمایه گذار اغلب تحت تاثیر انواع  تمایلات و اكتشافات روانی قرار دارد. به طور كلی ، تمایلات سرمایه گذاران فردی وخرده فروش ها موثر از  قیمت سهام است و معاملاتشان بصورت سیستماتیك  وابسته است (باربر و زو ،2005). تمایلات اساسی رفتار فرد سرمایه گذار شامل بسیاری از عوامل روانی است. تركیبی از حسابداری ذهنی (تالر ،1985) وریسك پذیری در دامنه زیان(كانمن وتورسكی ،1979 ) امكان نگهداری سرمایه گذاری های زیان آور وفروش سرمایه گذاری های سود آور(شفرین واستاتمن، 1985 ادن ،1998، زو 2006) ابتكارات نمایندگی (تورسكس وكانمن ،1974) و تمایل سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار با بازده های قوی اخیر. اعتماد بیش از حد سبب می شود سرمایه گذاران معاملات زیادی انجام دهند كه به خودشان نسبت دهند وبا این امر در آنی بودن بازده سهام مشاركت میكنند(كایل و ونگ ،1997 ،دانیل ، هرشلیفر ). توجه محدود ممكن است مجموعه ای از سهام هایي كه سرمایه گذاران قصد خرید دارند را حتمی كند(باربر،‌2005). بنابراین درنتیجه تمركز خرید وتوجه به داشتن برخی از سهام ها، ممكن است سرمایه گذاران از خرید سهام هایي كه افزایش یافته است و آنها قبلا" فروخته یا خریداری كرده بودند منصرف شوند. تجزیه وتحلیل ادبیات بیان می دارد كه رفتار فرد سرمایه گذار به عنوان یك عامل مهم تعیين كننده درتغیيرات قیمت سهام ومتعاقبا بازده ان دخیل است. این نیز ممكن است كه بوسیله تركیب كردن عوامل رفتاری با نظریه موجود قیمت گذاری دارایي به  باز نگری نظریه قیمت گذاری دارایي كمك شود.
پاسخ
سپاس شده توسط:
#7
Many researchers are trying to address the behavioural issues in stock market through their own ways. The supporters of behavioural finance are trying to explain them through certain behavioural and psychological factors. Though exploring the aspects of investor behaviour by analyzing data from stock market is widely applied,assessing individual investment behaviour thorough questionnaire survey is also a well adopted approach in behavioural finance research. Behavioural finance researchers have adopted this approach to identify the significance of several cognitive and behavioural factors on individual behaviour. Nagy and 1 For studies on representativeness heuristic, see DeBondt and Thaler (1987), DeLong et al. (190b), DeBondt (1993), Barberis, Shleifer, and Vishny (1998. 2 For more studies on individual and retail investor behaviour and its relationship with stock prices and returns, see Odean (1999), Choe, Kho, and Stulz (1999), Barber and Odean (2000, 2001), Grinblatt and Keloharju (2000), Coval, Hirshleifer, and Shumway (2002), Goetzmann and Massa (2002), Griffin, Harris, and Topalogu (2003), Jackson (2003), Andrade, Change, and Seasholes (2005), Hvidkjaer (2005), Richards (2005), and San (2005). Obenberger (1994) develop a questionnaire that included 34 factors influencing individual investors‟ behaviour such as expected corporate earnings, diversification needs, feelings for firm‟s products and services, past performance of stocks, past performance of their own portfolio, stock broker recommendations to name a few. Their findings suggest that classical wealth-maximization criteria are important to investors, even though they employ diverse criteria when choosing stocks for investment. Contemporary concerns such as local and international operations, environmental track record and the firm‟s ethical posture appear to be given only cursory consideration. The recommendations of brokerage houses, individual stock brokers, family members and co-workers go largely unheeded. Many individual investors discount the benefits of valuation models while evaluating stocks
.
بسیاری از محققان برای رسیدگی به مسائل رفتاری در بازار سهام از روش خودشان درتلاشند. حامیان امور مالی رفتاری تلاش می نمایند تا آنها را از طریق عوامل رفتاری و روانی خاص توضیح دهند. اگر چه بررسی جنبه های رفتار سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل داده های بازار سهام درحال گسترش است ، اما ارزیابی رفتار سرمایه گذاری فرد  با بررسی پرسشنامه ای نیز رویكرد خوبی در پژوهش های مالی داشته است. محققان امور مالی رفتاری این رویکرد را به جهت شناسایی اهمیت عوامل متعدد شناختی و رفتاری در رفتار فردی اتخاذ کرده اند(ناگی و ابن برگر،1994). پرسشنامه ای كه شامل 34عامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران فردی می باشد(مانند درآمدموردانتظار شركت های بزرگ، نیازهای متنوع، احساسات برای تولید وخدمات شركت، عملكرد گذشته سهام، عملكرد گذشته سبد سهامشان، چند توصیه كارگزار سهام)بسط داده شده است. یافته های انان نشان می دهد كه حتی اگر سرمایه گذاران در هنگام انتخاب سهام برای سرمایه گذاری معیار های متنوعی را بكار گیرند معیار حداكثر ثروت برای آنان مهمتر است. به نظر می رسد  كه به نگرانی های كنونی، منجمله عملیات های محلی وبین المللی،‌ سابقه زیست محیطی و وضعیت اخلاقی شركت ها فقط بصورت گذرا وسریع نظری افكنده شود. تا حد زیادی به سفارش های خانه های كارگزاری (صندوق های سرمایه گذاری)، كارگزاران سهام فردی ، اعضای خانواده و همكاران توجه نمی شود. بسیاری از سرمایه گذاران فردی، زمانی كه سهام را ارزیابی میكنند ، مزایایي مدل های ارزش گذاری را كاهش می دهند.
 
 
Stock related public information has been one of the most important components in determining the behaviour of individuals. In case of their behaviour in stock market, it becomes even more critical to access and incorporate into their decision making updated information included in financial reports, periodical press releases, and media coverage and so on. Researchers have acknowledged the significance of information factor in individual investment behaviour. Epstein (1994) examines the demand for social information by individual investors, and emphasizes the usefulness of annual reports to corporate shareholders. The results also indicate a strong demand for information about the product safety and quality, and about the company‟s environmental activities. Furthermore, a majority of the shareholders surveyed also want the company to report on corporate ethics, employees‟ relations and community involvement
.
اطلاعات عمومی مربوط به سهام یكی از مهم ترین اجزاء در تعیين رفتار افراد بوده است.حتی در مورد رفتار سرمایه گذاران در بازار سهام، برای دسترسی و تركیب با اطلاعات بروز شده آنها(همانند گزارش های مالی منتشر شده در جراید دوره ای وپوشش های رسانه ای و... ) جهت تصمیم گیری حیاتی تر است. محققان اهمیت عامل اطلاعات در رفتار سرمایه گذاران را تایيد كرده اند (اپستین ، 1994). تقاضای سرمایه گذارای فردی برای اطلاعات اجتماعی و سودمندی گزارش های سالانه به سهامداران شركت را بررسی كرده است. همچنین نتایج نشان می دهد كه تقاضا برای اطلاعات درمورد كمیت وكیفیت محصولات و درباره فعالیت های زیست محیطی شركت افزایش یافته است. علاوه بر این اكثریت سهامداران می خواهند كه در مورد كاركنان، وضعیت اخلاقی وحضور شركت در اجتماع  بررسی وگزارشی ارائه گردد.
 
كماكان منتظر نظرات دوستانی كه یجورایي قول همراهی داده اند خواهم بود[img]images/smilies/blush.gif[/img]
بااحترام
پاسخ
سپاس شده توسط:
#8
(۰۲ فروردین ۱۳۹۳، ۰۴:۴۹ ب.ظ)'marzieh' نوشته: كماكان منتظر نظرات دوستانی كه یجورایی قول همراهی داده اند خواهم بود[img]images/smilies/blush.gif[/img]
بااحترام
 


سلام مرضیه جان.من سعی میکنم در حد توانم ترجمه شما را تصحیح کنم.اما قول نمیدهم.راستش خودم بدجور درگیر ترجمه کتابی بهمراه اساتیدم، نوشتن مقالات و... هستم.دیگه خود شما از اوضاع بنده بی اطلاع نباید باشید.
این مطالب رو عرض کردم که اگر دیر به فروم لرن اومدم ، و یا نتونستم تا آخر مسیر همراه شما باشم، خاطرشما رو ناخواسته آزرده نکرده باشم.
و اما متن ترجمه...


 
Happy people don`t have the best of everything but they made best of everything

پاسخ
سپاس شده توسط: marzieh
#9
(۰۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱ ق.ظ)'marzieh' نوشته:
  Abstract
1-Individual investor behaviour is motivated by a variety of psychological heuristics and biases. 2-Using survey data of more than 350 individual investors, we document four important results in the context of Indian individual investor behaviour. 3-First, investors make investment decisions based on heuristics; they assume price as decision-anchor and are overconfident in their judgments.4- Second, their investment behaviour is highly influenced by representativeness and they do lot of mental accounting in the sense of grouping their gains and losses while making decisions. 5-Third, though investors follow fundamentals, they tend to discount complex information at first instance; they prefer those pieces of information which are easily adjustable into their investment decision-making. 6-Finally, there exists an asymmetric pattern of distribution and usage of information among individual investors which affects their investment behaviour to greater extent
..
چكیده
1-رفتار فرد سرمایه گذار توسط انواع  كشفیات و تمایلات روانی تحریك شده است.
2-با استفاده از بررسی اطلاعات  بیش از350سرمایه گذار هندی، ما به 4نتیجه مهم در زمینه رفتار فرد سرمایه گذار هندی دست یافتیم.
3-اول اینكه سرمایه گذاران براساس اكتشافات تصمیم گیری میكنند،آنان تصور می كنند  كه قیمت به عنوان  decision-anchor  است و درتصمیم گیری هایشان بیش از حد مطمئن هستند
4-دوم رفتار سرمایه گذاری آنها است كه به شدت تحت تاثیر نمایندگی قرار می گیرد و بسیاری از تصمیم گیری های سود وزیان خودرا بر اساس حسابداری ذهنی انجام میدهند.
5-سوم اگرچه سرمایه گذاران به دنبال اصول هستند،اما در وهله اول آنها در كاستن اطلاعات پیچیده مراقبت میكنند و  سپس قسمتی از اطلاعاتی را ارائه میدهند كه به راحتی با تصمیم گیری سرمایه گذاران مطابقت داده شود.
6-نهایتا یك الگوی نامتقارنی از توزیع اطلاعات استفاده كنندگان در میان سرمایه گذاران فردی وجود دارد كه سبب می شود رفتار سرمایه گذاری شان  را برای گسترش بیشتر تغییر دهند.

 

 
.
متن رو با توجه به جملاتش ، شماره بندی کردم.و متن پیشنهادی خودم رو باتوجه به شماره عرض میکنم.
1- رفتار فرد سرمایه گذار، تحت تاثیر ابتکارات روانی و گرایشهای فکری وی، قرار میگیرد.
2-با استفاده از بررسی اطلاعات  بیش از350سرمایه گذاری فردی، ما به 4نتیجه مهم در زمینه رفتار فرد سرمایه گذار هندی دست یافتیم.
3-اول اینکه سرمایه گذاران براساس ابتکارات خود، تصمیمات سرمایه گذاری را اخذ میکنند.آنها "قیمت" را بعنوان یک داده مهم در تصمیم گیری فرض میکنند و در قضاوت خود نیز ، بسیار مطمئن هستند.
4-دوم رفتار سرمایه گذاری آنها ،به شدت تحت تاثیر نمایندگی قرار می گیرد و بسیاری از تصمیم گیری های مربوط به گروه بندی سودها وزیانهای خودرا بر اساس حسابداری ذهنی انجام میدهند.
5-سوم اگرچه سرمایه گذاران به دنبال اصول هستند،اما در وهله اول آنها تمایل دارند اطلاعات پیچیده را کاهش دهند وآن قسمت از اطلاعاتی که در تصمیمات سرمایه گذاریشان ، قابل قضاوت و داوری باشند را ترجیه میدهند. 
6-نهایتاً یک الگوی نامتقارنی از توزیع و استفاده اطلاعات، میان سرمایه گذاران فردی وجود دارد که رفتار سرمایه گذاریشان را در سطحی وسیعتر تحت تاثیر قرار میدهد.

 
Happy people don`t have the best of everything but they made best of everything

پاسخ
سپاس شده توسط: marzieh ، Masoud_MI
#10
باعرض پوزش به توصیه دوستان در برخی موارد (جاهایي كه نتونستم واژه به واژه ترجمه كنم كمی دخل وتصرف انجام داده ام)اصلاحات وتوصیه دوستان بر دیده منت
Krishnan and Brooker (2002) analyzes the factors influencing the decisions of investor who use analysts‟ recommendations to arrive at a short-term decision to hold or sell a stock. The results indicate that a strong form of the analyst summary recommendation report, i.e. one with additional information supporting the analysts‟ position further, reduces the disposition error for gains and also reduces the disposition error for losses as well. Merikas et. al. (2003) adopts a modified questionnaire to analyze factors influencing Greek investor behaviour on the Athens Stock Exchange (ASE). According to their findings, individuals base their stock purchase decisions on economic criteria combined with other diverse variables. The authors do not rely on a single integrated approach, but on many categories of factors. There is a certain degree of correlation between the factors that behavioural finance theory and previous empirical evidence identify as the influencing factors for the average equity investor, and behaviour of active individual investors in the ASE influenced by the overall trends prevailing at the time of the survey.

كریشنان وبروكر(2002)عوامل موثر در تصمیم گیری سرمایه گذارانی كه از توصیه های تحلیل گران برای نگهداری كوتاه مدت یا فروش سهام استفاده میكنند را تجزیه وتحلیل كردند. نتایج نشان می دهد اگر گزارش خلاصه توصیه تحلیلگر قوی و مستند باشد  در حمایت از موقعیت بیشتر تحلیلگران با داشتن اطلاعات بیشتر ، موقعیت های اشتباهات انجام گرفته در كسب منفعت وزیان كاسته می شود. مریكاس وهمكاران درسال2003 یك پرسشنامه اصلاح شده برای تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذار یونانی در بورس اوراق بهادار آتن (ASE) تصویب كردند. با توجه به یافته ها شان، پایه واساس تصمیم گیری های خرید سهام  افراد بر مبنای تركیبی از معیار های اقتصادی با سایر متغیرهای گوناگون است. نویسندگان دربسیاری از گروه های عوامل  به یک رویکرد واحد یکپارچه تاكید ندارند. درجه خاصی از ارتباط بین عوامل نظریه امور مالی-رفتاری وشواهد تجربی قبلی، به عنوان عوامل تاثیر گذار بر رفتار سرمایه گذار متوسط وسرمایه گذاران فردی فعال در ASE ، موثر از روند كلی حاكم در زمان  این بررسی وجوددارد.
 

 

 
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۳۹۸: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۳۹۸ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۳۱ ق.ظ