Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تاثیر گزارش حسابرسی بر قیمت و بازده سهام
#1
تاثیرگزارش حسابرسی برقیمت و بازده سهام
مقدمه :
بحران 1929که به موجب آن حسابداران به دلیل ارائه نکردن استانداردهای حسابداری به خصوص در زمینه همسانی رویه،مورد انتقاد شدیدقرارگرفتند،سبب شد تا صورتهای مالی حسابرسی شده به وسیله شرکت های سهامی،در بورس نیویورک ضرورت یابد.پس از این بحران ، سازمان بورس نیویورک درسال 1933برای اولین بار از همه ی شرکتهایی که در خواست پذیرش در بورس نیویورک را داشتند،خواست تا صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه کنند .در این حسابرسی ،حسابرسان بایستی درمورد منصفانه بودن ورعایت اصل اثبات رویه اظهار نظرمی کردند ،وبرای نخستین بار اعلام می داشتندکه صورتهای مالی طبق رویه های پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند.حسابرسی مستقل که به موجب بحران 1929الزامی شد،به نظرقوش (2007)،اخیرابه طور شایانی به عنوان یک مکانیسم نظارت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است.وی معتقد است ،سیستم نظارت داخلی وبرون سازمانی مکمل یا جانشین یکدیگرند وهر دو ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد . قوش، همچنین بروجود یک رابطه جانشینی بین این دوسیستم نظارتی تاکیدکرد و بر وجود یک رابطه معنی دار بین سیستم نظارتی داخلی و ارزش شرکت نیز اشاره داشت. در واقع حسابرسی یا نظارت مستقل ،به دلیل تاثیری که می تواند بر ارزش شرکتها داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ،یکی از لازمه های بشر جهت پیشرفت وتولید علم است . فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد،بانکداری که درمورد تایید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد ، ودولتی که برای وصول درآمد مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی اتکا می کند،همگی بر اطلاعاتی تکیه می کنند که توسط دیگران تهیه شده است.
هدف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق حاضر،بررسی تاثیر گزارش حسابرسی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.در واقع هدف، پاسخگویی به این سئوال است که آیا گزارش حسابرس برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی است یا خیر؟با استناد به نتایج این تحقیق می توان ادعا کرد که گزارش مشروط حسابرسی نسبت به گزارش مقبول برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی افزون بر سایر گزارشها نیست.

حسابرسان با اظهار نظر درباره نبود اشتباهات عمدی یا اصلاح اشتباهات غیر عمدی در صورتهای مالی ، کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران را بالا می برد . ضمنا حسابرسان اظهارات ضدونقیض درباره حسابهای شرکتها را بررسی وبا اظهار نظر خود صحت وسقم آنها را روشن می سازند. برای نمونه ،زمانیکه درمورد ادامه فعالیت یک شرکت ،تردیدی وجود داردحسابرس با بررسی تخمین ها وپیش بینی های ارائه شده درباره آینده شرکت ،احتمال وجود یاعدم وجود خطر را اعلام می کند. این اعلام نظر برای سهامدارانی که اطلاعات جانبی از وجود مشکلات در وضعیت شرکت دریافت کرده اند،ارزش بسیار زیادی دارد ودر تصمیم گیری های آن موثر واقع گردد. نتایج یافته های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام ((گزارش حسابرسی))به شکل های ((مقبول))،((مشروط))،((مردود))و((عدم اظهارنظر))ارائه می شود. تجربه نشان داده است که شکل گزارشهای حسابرسی ، عمدتابه شکل مقبول ویا مشروط تنظیم می شود واز شکلهای مردود عدم اظهارنظر کمتر استفاده می گردد.

اهمیت اظهار نظر مشروط:
حسابرسی هنگامی اظهار نظر مشروط ارائه می کند که حداقل در طی دوره مورد رسیدگی یک عدم قطعیت
با اهمیتی که مدیریت نمی تواند یا مایل نیست آن را تقویم ودر صورتهای مالی منعکس کند ، وجود داشته باشد . این عدم قطعیت ها ممکن است که قبل یا در زمان انتشار گزارش مشروط حسابرسی به صورت بازده (منفی)غیر عادی ظاهرشوند. در صورتیکه بازده غیر عادی با انتشارگزارش مشروط حسابرسی همزمان شود، می توان چنین استدلال کرد که گزارش حسابرسی دارای محتوای اطلاعاتی است.وجود بازده غیر عادی حاصل شده حول انتشار گزارش مشروط ، بروجود محتوای اطلاعاتی اضافی ناشی از این گزارش دلالت خواهد کرد. بنابراین قدرت آزمون محتوای اطلاعاتی گزارش به تاریخ رویدادوتاثیر سایر متغییر ها بر بازده غیرعادی ، بستگی خواهد داشت.
مشابه با پژوهش ایلیوت (1982)،دراین پژوهش سه عامل عمده از عواملی که به عنوان سایر متغییر ها برروی بازده تاثیرمی گذارند شامل ویژگی های صنعت ،درآمدهای غیر منتظره ومتغییر های کلان اقتصادی ، اعمال کنترل می شود.جهت کنترل ویژگی های صنعت ودرآمدهای غیرمنتظره، از نمونه گیری استفاده می شود .معیارهای مورد استفاده دراین راستاعبارت اند از:
میزان فروش ، دارایی ها ،سود خالص،سود انباشته وسود سهام.به همین منظور،دوگروه تجربی وکنترل که از بابت معیارهای پیش گفته از لحاظ آماری با هم تفاوت معنی داری نداشته باشند، از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب خواهند شد . شایان ذکر است که گروه تجربی از میان شرکتهای دارای گزارش مشروط حسابرسی وگروه کنترل از میان شرکتهای دارای گزارش مقبول انتخاب می شوند .کینگ(1996)در پژوهشی نشان دادعامل بازار (متغییر های کلان اقتصادی)تاثیر معنی دار بر روی قیمت سهام دارد.بنابراین ، جهت کنترل تاثیر این عامل بر بازده اوراق بهادار نیز از مدل بازار استفاده خواهیم کرد . در واقع با وارد کردن عامل بازار به عنوان یک متغییر پژوهش ،تاثیر آن کنترل خواهد شد. فرض اصلی در این مدل برپایه این قرار می گیردکه تغییر در بازده اوراق بهادار به سبب تغییر در بازده کل بازار صورت می گیرد.
تاریخ رویداد:
جهت ارزیابی محتوای گزارش مشروط حسابرسی،نیاز است که ابتدا تاریخ وقوع این رویدادمشخص شود تابتوان تاثیرآن را بر روی بازده اوراق بهادار حول همان تاریخ مورد بررسی قرار داد.تعیین زمان مناسب جهت ارزیابی تاثیر وقوع رویدادمذکور بر روی بازده اوراق بهادار به زمان آگاهی استفاده کنندگان از اطلاعات حاضر در بازار بستگی دارد. به طور کلی ، نمی توان تاریخ دقیق وقوع رویداد مذکور را تعیین کرد. با توجه به دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران تاریخ وقوع رویداد افشاء گزارش مشروط حسابرسی به شرح زیر تعیین می شود .
ناشر بورسی (ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد)مکلف است گزارشها وصورتهای مالی را مطابق استانداردهای ملی ویا فرم هایی که توسط سازمان ارائه می شود،ظرف مهلت های مقررتهیه وافشاء نماید.
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی وتلفیقی گروه ، حداقل 10روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی وحداکثر 4ماه پس از پایان سال مالی .با توجه به این دستورالعمل وبا توجه به این موضوع که تا صورتهای مالی در مجمع عمومی مورد بررسی قرار نگیرد برای عموم افشاء نخواهد شد. تاریخ افشای گزارش مشروط، تاریخ مجمع درنظر گرفته می شود. به طور کلی جهت ارزیابی محتوای گزارش مشروط، بایستی بعد از تاریخ مجمع، بازده غیر عادی منـبعث از آن گزارش رابرای دوگروه تجربی وکنترل محاسبه کرد وسپس د صورتیکه بین بازده غیرعادی آن دوگروه تفاوت معنی داری وجود داشته باشد ، می توان نتیجه گرفت که گزارش مشروط حسابرسی دارای محتوای اطلاعاتی است. گزارش مشروط حسابرسی هنگامی دارای محتوای اطلاعاتی است که انتظارات سرمایه گذاران درمورد توزیع احتمال بازده (قیمت)آینده اوراق بهادار را تغییر دهد، به گونه ای باشد که باعث تغییر نقطه تعادل قیمت جاری بازارشود. همچنین بیور بیان می کند که نه تنها باید تغییر در انتظارات وجود داشته باشد بلکه باید این تغییر به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند منجر به تغییر رفتار تصمیم گیرندگان شود. بنابراین گزارش مشروط حسابرسی زمانی دارای محتوای اطلاعاتی است که نه تنها انتظارات سرمایه گذاران بلکه عرضه وتقاضای سهام را نیز تغییر دهد.

پیشینه تحقیق:
طبق یافته های فیرت (1987)در بازار انگلستان ،بندهای شرط((ارزش داراییها ))منجربه کاهش شدید قیمت سهام شرکتهای دریافت کننده این نوع شرطهای حسابرسی می شود. به علاوه تحقیقات وی نشان می دهد که قیمت سهام شرکت هایی که برای اولین بار شرط عدم تداوم فعالیت پرداخت نموده اند نسبت به شرکتهایی که این شرط را برای باردوم دریافت کرده اند، واکنش شدید تری نشان داده است .براساس یافته های بال وهمکاران (1979)بند های شرط مربوط به استهلاک ساختمان ها منجربه تعدیلات مثبت قیمت سهام می شود. به عقیده آنها، اگر چه قیمت سهام تحت تاثیر هر گونه اطلاعات واقع می شوداما جهت این تاثیر گذاری نامعلوم است. دوپوچ وهمکارانش (1986)تاثیر بندهای شرط ((باتوجه )) را بر قیمت سهام درنمونه ای متشکل از 114شرکت مطالعه کردند. تاریخ انتشار عمومی نیز ، همان تاریخ گزارش حسابرسی در نشریات در نظر گرفته شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که سهام شرکتهای دریافت کننده بند های شرط ((باتوجه))هم برای اولین وهم برای دومین باردر دوره مورد مطالعه، دارای بازده غیر عادی منفی می باشند. نتایج به دست آمده بیانگر تاثیر قابل ملاحظه بند های شرط حسابرسی بر قیمت سهام می باشد. پژوهشگران دلیل تفاوت این تحقیق و تحقیق پیشین سال (1984)را در تفاوت زمان انتشار عمومی می دانند. در تحقیق بانکس وکینی (1982)، اثر بندهای شرط ((باتوجه به)) برقیمت سهام شرکتهایی مورد بررسی قرارگرفت که خبر احتمال زیان ده بودن آنها ، قبل از انتشار گزارش سالانه دربازار منعکس شده بود، طبق نتیجه بدست آمده قیمت سهام شرکتهایی که شرط((باتوجه به))دریافت کرده بودندنسبت به گروهی که اینگونه شرط هارا نداشتند، کاهش شدیدتری داشته است . مطالعات چو ورایس(1982)درباره دوگره شرکتهای دارای بندهای شرط ((باتوجه به))وفاقد آن که از نظر نوع صنعت واندازه فروش مشابه بودن نشان می دهدکه قیمت سهام گروه اول به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته ومیزان این کاهش به نوع بندهای شرط بستگی دارد. نتایج تحقیق لادر وهمکاران(1992) نیز نشان می دهددرصورتیکه انتظارات بازار در جهت درستی شکل بگیرد، بندهای شرط ((باتوجه به))محتوای اطلاعاتی سودمندی را فراهم می نماید. بررسیهای چن وچرچ(1996)درخصوص رابطه میان شرطهای ((عدم تداوم فعالیت))و واکنش بازار نسبت به شرکتهای ورشکسته ، به این نتیجه رسید که شرکتهای دریافت کننده شرط ((عدم تداوم فعالیت))نسبت به شرکتهای دریافت کننده ((درنظر مقبول))حسابرسی از بازده انباشته کمتری دردوره فعالیت، نسبت به شرکتهای دریافت کننده ((نظر مقبول))حسابرسی از بازده انباشته منفی کمتری دردوره فعالیت دردوره اطراف ورشکستگی برخوردار بودند، این نتایج نشان می دهد که شرط((عدم تداوم فعالیت))اطلاعات ارزشمندی را در بر دارد. چن وزائو(2000)در بورس اوراق بهادار شانگهای در دوره1997-1995به ارزیابی تاثیر گزارش مشروط وغیر مشروط همراه با بند توضیحی حسابرسی بر روی قیمت سهام وبازده پرداختند.آنها جهت محاسبه بازده غیرعادی از مدل بازار استفاده کردند. نتیجه نشان داد که بین عکس العمل بازار نسبت به هریک از این گزارشها تفاوت معنی داری وجود ندارد. پوچیتا وهمکاران(2004)در اسپانیا ، عکس العمل بازار سرمایه را در مقابل گزارش مشروط حسابرسی ، با استفاده از روش مطالعه رویدادی مورد بررسی قرار دادند.آنان به این نتیجه رسیدند که گزارش مشروط حسابرسی برای استفاده کنندگان ارزش اطلاعاتی ندارد.الثا نیبیت وهمکاران(2008)باهدف ارزیابی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی در بورس اوراق بهادار اردن، تاثیر گزارش مشروط حسابرسی را بر قیمت سهام مورد بررسی قرار دادند. نتیجه پژوهش آنان نشان دهنده نبودتاثیر گزارش مشروط بر قیمت سهام بود.
تاثیر بندهای شرط حسابرسی بر قیمت سهام:
برخی از نتایجی که در پژوهشهای متفاوت مورد تایید قرار گرفته اند به شرح زیر است:
*برخی پژوهش ها نشان دادند که عکس العمل بازار در مورد اطلاعات منتشره در صورتهای مالی سالانه شرکتهای کوچکتر بسیار شدیدتر از شرکتهای بزرگتر است.
*تاثیر اظهارنظر حسابرسان بر قیمت سهام بستگی به هم جهت بودن نظریه حسابرس با نظر سهامداران وسرمایه گذاران دارد.در صورتیکه نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران متفاوت باشد،با توجه به این فرق که حسابرس دسترسی رسمی به اطلاعات درون سازمانی دارد نظر او اثر بیشتری بر قیمت سهام می گذارد و نشانه مهمی تلقی می شود.
*در خصوص اثر بندهای شرط در مجموع پژوهش ها به نتیجه متفاوتی دست یافته اند. بعضی از این تحقیقات نشان می دهند که انتشار گزارشهای مشروط حسابرسی باعث کاهش قابل ملاحظه قیمت سهام شده اند.در پژوهش های دیگر هیچ گونه عملکرد غیرعادی بر اثر انتشار گزارش بندهای شرط حسابرسی ثبت نشده است.
در هر صورت حسابرسان با گزارشهای خود صورتهای مالی را قابل اتکا می سازند.وتحلیل گران مالی وسرمایه گذاران در فرآیند ارزشیابی خود از بندهای شرط حسابرسی استفاده می کنند از این رو بند شرط حسابرسی بر قیمت سهام بی تاثیر نخواهد بود.بندهای شرط حسابرسی به عنوان ایرادهای شرکت مورد حسابرسی و در نهایت به اظهارنظر مشروط،مردود یا عدم اظهارنظر ختم می شود.
صورتهای مالی زمانی ملاک بررسی است که حسابرس اظهارنظر مطلوب روی گزارش ارائه کرده باشد. این جمله را یکی از حسابرسان بازار سرمایه گفت وتصریح کرد زمانی یک شرکت در تابلو معاملات بورس درج می شود که متکی به صورتهای مالی حسابرسی شده بوده و حاوی اظهارنظر مطلوب باشد به عبارت دیگر چنانچه حسابرس اظهارنظری متفاوت از مطلوب مطرح کرده باشد آن صورت مالی برای تصمیم گیری قابلیت اتکا ندارد.و چنانچه اظهارنظری منفی در گزارش لحاظ شود آن سهم قابلیت معامله نداشته و از فهرست معاملات حذف می شود تا اشکال موجود از نظر حسابرس رفع شود.به علاوه چنانچه گزارش شرکت مشروط باشد یعنی درستی صورتهای مالی به شرط یا شروطی وابسته باشد همه بورس های دنیا به شرکت فرصت می دهند تا آن مشکل را برطرف کند.
دیوید سان،زای وزو در تحقیقی بازده سهام را پیرامون زمان انتصاب اعضای کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار دادند نتایج آنها نشان داد مادامیکه اعضای جدید کمیته ی حسابرسی دارای تخصص مالی باشند شاهد تاثیرگذاری قابل ملاحظه ای روی قیمت سهام هستیم.
هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا و در نهایت مفید برای تصمیمات اقتصادی وتجاری است.یکی از منابع اصلی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری،اطلاعات مندرج در گزارشهای حسابداری منتشر شده توسط شرکتهاست.اتخاذ تصمیمات بهینه توسط سرمایه گذاران در گرو دستیابی به اطلاعات مربوط از جمله اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران می باشد.تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات غیرمرتبط،بهینه واثربخش نبوده و نتایج مالی ناگواری را در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به بی میلی و دلسردی سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل از بازار سرمایه می شود.این دلسردی رکود بازار سرمایه و عدم کامیابی شرکتها در تامین مالی از این بازار را به همراه دارد.
دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به مدد آن می توان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد،مربوط بودن وقابل اتکا بودن اطلاعات است.مربوط بودن اطلاعات حسابداری به معنای موثر واقع شدن آن بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان است و اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا به سهامداران جهت ارزیابی شرکت ارائه کنند.بر این اساس مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را می توان به عنوان توانایی ارقام حسابداری در تبیین قیمت سهام یا بازده سهام تعریف نمود.به عبارت دیگر ارقام حسابداری دارای ارزشی مربوط هستند اگر رابطه پیش بینی کننده با ارزش بازار سهام داشته باشند.
اکثر تحقیقات در زمینه مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری،بر سود حسابداری به عنوان معیار سود و زیانی تاکید داشته اند.سود حسابداری به عنوان منـبعی از اطلاعات مورد توجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد،زیرا به آنها اجازه می دهد تصوری از عملکرد واقعی شرکت بدست آورند و به ارزش گذاری آنها کمک کندبر مبنای حسابداری تعهدی ارزش شرکتها تابعی از عملکرد آتی آنهاست که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد.
محققان از دو مدل بازده و قیمت در بررسی های خود استفاده کرده اند.مدل بازده به تشریح رابطه بازده سهام و سود حسابداری می پردازد.استیون وهریس نوع خاصی از مدل بازده سالیانه را ارائه نمودند که شامل سطوح سود وتغییرات سود بود.مدل بازده ارائه شده توسط استیون وهریس به صورت زیر می باشد:
RETjt=a0+a1Ejt /Pjt-1 +a2 (Ejt-Ejt-1)/Pjt-1+ejt
RETjt در این مدل بازده سالیانه شرکتj،Ejtسود سالیانه هر سهم،Ejt-Ejt-1تغییرات سالیانه سود هر سهم وPjt-1قیمت سال گذشته سهام است.
مدل دیگر به مدل قیمت شهرت دارد که اولین بار توسط اولسن(1995) مطرح شد. این مدل در ارتباط با قیمت سهام،سود حسابداری و ارزش دفتری سهام است و در اکثر تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. مدل قیمت سهام به صورت زیر است:
MVjt=a0+a1BVjt+a2Ejt+ejt
در این مدلMVjt ارزش بازار هر سهم از شرکت jدر پایان ماه ارائه صورتهای مالی،BVjtارزش دفتری هر سهم شرکتjدر سال tوEjtسود حسابداری گزارش شده هر سهم شرکت jدر سالtاست.مدل قیمت دارای دو برتری نسبت به مدل بازده است.اول آنکه اگر بازار سود حسابداری را پیش بینی کند و این پیش بینی را در قیمت اولیه سهام منظور نماید،در مدل بازده ضریب سود به سمت صفر متمایل می شود. برعکس در این وضعیت مدل قیمت،ضریب سود را بدون سوگیری به سمت صفر ارائه می کند زیرا قیمت سهام منعکس کننده آثار انباشته اطلاعات مربوط به سود است.به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری می تواند در صورت منعکس شدن در قیمت سهام نیز دارای ارزش مربوط باشد حتی اگر اطلاعات جدیدی برای تاثیر بر بازده سهام ارائه نکند.دومین برتری مدل قیمت نسبت به مدل بازده آنست که مدل بازده تنها امکان ارزیابی مربوط بودن سود حسابداری را ایجاد می کند در حالیکه مدل قیمت ارزش بازار شرکت را در ارتباط با ارزش دفتری سهام و سود حسابداری بررسی می کند.از آنجائیکه این دو بخش از اطلاعات حسابداری(ارزش دفتری سهام و سود حسابداری)نقش متفاوت را در قیمت گذاری بازار ایفا می کنند،بخشی از سهام منتشر شده به وسیله شرکتهای موجود در بورس توسط دولت یا اشخاص حقوقی قانونی نگهداری می شود.این سهام به روشی مشابه با سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران منفرد در بازار معامله نمی گردد.این سرمایه گذاران معمولا دسترسی مستقیم به اطلاعات درون سازمانی دارند و به اطلاعات در دسترس عموم کمتر از سرمایه گذاران منفرد تکیه می کنند.بر همین اساس شرکتهایی با درصد بالایی از سهامداران دولتی ممکن است انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت صورتهای مالی گزارش شده خود داشته باشند،این مسئله ممکن است مفید بودن اطلاعات حسابداری را کاهش دهد.چن ودیگران(2001)براساس مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای تصمیمات اقتصادی و تجاری است.مفید بودن اطلاعات در گرو مربوط بودن آن می باشد و هر نوع بی توجهی به مربوط بودن اطلاعات با هدف مفید بودن گزارشات مالی ناسازگاری دارد.
دلایل عدم استفاده مطلوب اظهارنامه حسابرسان در تصمیم گیریهای مالی وتاثیرآن بر بازده سهام:
1) عدم آشنایی کامل سهامداران با اهمیت نقش حسابرسان واظهارنظرحسابرسان
2) نامشخص بودن جایگاه حسابرس از دیدگاه قانونی وحرفه ای وهمچنین انتظارات جامعه از خدمات حسابرس
3) عدم شفافیت کافی گزارش حسابرسی واطلاعات آن ومتکی بودن این گزارش به بهای تمام شده تاریخی.
4) فقدان آگاهی های مالی وحسابداری در بسیاری از سهامداران ومدیران به منظور انجام تجزیه وتحلیل صورتهای مالی .
5) عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران و وجود برخی نارساییهای اطلاعاتی در سیستم ازار سرمایه ایران.
6) تاریخی بودن اطلاعات تهیه شده وعدم توجه به ارزش های جاری .
7) ضعف فرهنگ پاسخگویی در جامعه .
8) عدم پویایی فرایند اظهارنظر حسابرسی (سالی یک بار)متقابلا روند پویا در شاخص قیمت ونرخ سهام .
9) فقدان سیستم اطلاعاتی بهنگام وکاملا شفاف از سوی شرکتها
10) تاثیر ضعف اظهارنظر حسابرس در جهت عادلانه شدن قیمت بازده سهام در بورس .
11) نبود سیستم مکانیزه وپیشرفته ومجهز در بورس اوراق بهادار تهران جهت انعکاس سریع اطلاعات شرکتها به سهامداران .
12) تمرکز دولتی حسابرسی مالی در ایران وبرخی نارسایی های ساختاری وقانونی در سیستم حسابرسی کشور .
13) تاثیر گذاری شرایط سیاسی واقتصادی در بازار سهام .
14) توجه ناکافی مجامع عمومی به گزارش حسابرس بهنگام تصمیم گیری در مجمع عمومی .
15) عدم برخورداری از همکاری مناسب کارگزاران بعنوان مشاور سرمایه گذاری .
16) تعلق بیشترین سهم مبادلاتی سهام به سازمانها و نهادها وموسسات عمومی ، دولتی ونیمه دولتی ومبتنی بر تحلیل های غیر عملی وکارشناسی نشده.
17) ضعف سیستم نظارتی در برخورد با انحراف شدید موارد پیش بینی و واقعی وبودجه شرکتها. EPS
18) عدم قانونمندی ونامشخص بودن مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مشخص.
19) عدم اطلاع وآگاهی استفاده کنندگان یا خریداران وفروشندگان سهام در بورس تهران از میزان اعتباردهی گزارش حسابرس برصورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
20) عدم اطلاع سرمایه گذاران از انواع ابزارهای مهندسی مالی .
21) تاکید بر نقش بازرسان در قانون تجارت وضعف نقش حسابرسان در قوانین موجود.
بهای استفاده از این مطلب 12صلوات واسه ظهور آقا امام زمان می باشد...البته اگه تمایل داشتید.
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۱: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۱ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ق.ظ