Redirect اطلاعات بيشترads تبليغات
تبليغات


تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پرسش: وظایف مدیر مالی
#1
با سلام وظایف مدیر مالی یک شرکت خصوصی چیه؟
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
سلام دوست گرامی


به طور کلی وظایف مدیر مالی معمولاً حاوی موارد ذیل می‌باشد:

۱- ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و سیاست‌های اﻋﺘﺒﺎري و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ.

۲- تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و ﺳﺎﯾﺮ دارایی‌های ﭘﻮﻟﯽ و تأﻣﯿﻦ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري. ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺪارك ﻣﺎﻟﯽ، ﮐﻨﺘﺮل فعالیت‌های ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي.

۳- ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ و ﻃﺮح‌رﯾﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت وﺟﻮه ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ.

۴- ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ‌ﻫﺎ، دﺳﺘﻮرالعمل‌ها، روش‌ها و روﯾﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮم‌ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

۵- ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮي و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ.

۶- درﯾﺎﻓﺖ گزارش‌های ﻣﺎﻟﯽ از واﺣﺪﻫﺎ، ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‌ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺮ آن‌ها و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت‌ها.

۷- اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات، دستورالعمل‌ها وﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و مالیاتی در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

۸- ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪي حساب‌ها ـ و درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ـ ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ موجودی‌ها و اﻧﺒﺎر، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و تأیید ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﯾﺎ یکپارچه.

۹- ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻣﻮال و دارایی‌های شرﮐﺖ.

۱۰- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎي ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.

۱۱- ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بررسی‌ها و ﻧﺘﺎﯾﺞ گزارش‌های ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق.

۱۲- ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ سیستم‌ها، روش‌ها و فرض‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﻼم ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ روش‌ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ.

۱۳- اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري.

۱۴- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق.

۱۵- ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

۱۶- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﻃﺮح‌ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم‌ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

۱۷- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ فعالیت‌ها ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺤﺮاﻓﺎت.

۱۸- ﺗﺸﺨﯿﺺ و تأﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ضرورت‌های ﺷﺮﮐﺖ.

۱۹- ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺴﺖ‌ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮح ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‌ﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

۲۰- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز و اﻋﺰام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ مأموریت‌های ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد.

۲۱- ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﺰارش از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ، اﻣﻮال و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، تأیید و ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی و...


با احترام...
" برای حمايـت از ما، لطفاً بر روی بنرهای تبليغاتی سايت كليك نمائيد "

" اگر کسی خوبیهای تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن... "
" ای کاش یاد بگیریم، برای خالی کردن خودمان؛ کسی را لبریز نکنیم... "
" تنها « زمان » است كه دوست داشتن را ثابت می كند، نه « زبان »... "
پاسخ
سپاس شده توسط: حسین


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

"تبلیغات متنی"
"درباره‌ی ما"
"امکانات وبسايت"
تالانت - آموزش حسابداری تبلیغ متنی شما در اینجا کتاب حسابداری تسعیر ارز
وبسایت فروم‌لرن در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده و کلیه خدمات ارائه شده در این انجمن کاملاً رایگان می‌باشد. هدف ما کمک به پیشرفت حرفه حسابداری بوده و امیدواریم که بتوانیم با یاری خداوند متعال، همکاری اعضاء عزیز و سرمایه‌های گرانقدرمان؛ گام مؤثری جهت نیل به هدف خود برداریم.

©۱۴۰۳: تمامی حقوق برای تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم‌لرن محفوظ می‌باشد.

تــرجمـه شده توسط: Www.My-BB.Ir و iora.ir
قدرت گرفته از: MyBB, © ۲۰۰۲-۱۴۰۳ MyBB Group.
طراحی توسط: My-BB.Ir & Masoud_MI

زمان کنونی: ۲۴ تير ۱۴۰۳، ۰۲:۰۹ ق.ظ